Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου 2017/ 6ης Ἰανουαρίου 2018, ἤρχισε ὁ ἑορτασμός τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τήν καθεστωτικήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Λιγο νωρίτερα μικροεπεισόδια είχαν σημειωθεί από πλήθος συγκεντρωμένων παλαιστινίων και η αιτία ήταν κάποιες πωλήσεις ακινήτων στις οποίες προέβη ο Πατριάρχης έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών από το κράτος του Ισραήλ. (ακολουθούν και εικόνες)

Τήν 11.15 π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ καί ἐλθών εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἐπεβιβάσθη ὀχημάτων, διά τῶν ὁποίων ἔφθασεν εἰς τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν σύντομος δέησις καί μικρά νηστήσιμος δεξίωσις ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, τῇ ὑποδοχῇ τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Κφάρ Ἐτζιόν καί προυχόντων τοῦ ποιμνίου.

Τήν 12.30 μ.μ. ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν διά τόν συνοριακόν ἔλεγχον τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ.

Μετά τήν διάβασιν τῆς πύλης τῶν συνόρων, προπορευομένων τιμητικῶς τῆς συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου 5 Παλαιστινίων  μοτοσυκλετιστῶν,  ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη εἰς τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως Βηθλεέμ.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη καί προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Πατριαρχικός ἐν Βηθλεέμ Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ Δήμαρχος τῆς Πόλεως Βηθλεέμ, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας καί ἄλλαι Ἀρχαί τῆς πόλεως, οἱ Ἱερεῖς ἐνδεδυμένοι καί οἱ Χριστιανοί τῆς Βηθλεέμ καί τῶν ὁμόρων περιοχῶν.

Ἐνδυθείς τόν μανδύαν ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν ἁγίαν Εἴσοδον, τῶν πιστῶν ὑποδεχομένων ἐν σεβασμῷ δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ καί τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων καί κατηυθύνθη πρός τήν αὐλήν καί ἔπειτα πρός τήν ταπεινήν πύλην της μεγαλοπρεποῦς Βασιλικῆς, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου  δεξιά «Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» καί τό αὐτό ἀραβιστί ἀριστερά τῆς χορῳδίας τῆς Βασιλικῆς ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ, ὁ Μακαριώτατος εἰσῆλθεν εἰς τήν Βασιλικήν, διελθών αὐτήν ἄχρι τοῦ εἰκονοστασίου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀκολουθούσης, κατῆλθεν διά τῆς νοτίου κλίμακος εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον καί προσεκύνησε τόν τόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τήν φάτνην τῶν ἀλόγων.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἀπό τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου εἰς τό Καθολικόν πρό τοῦ εἰκονοστασίου καί ηὐλόγησε τόν λαόν καί ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τῆς Βασιλικῆς ἀριστερά ἀραβιστί, λήξασα τήν 3.30 μ.μ. συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἠκολούθησεν ἄνοδος πρός τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα ὁ ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε τράπεζαν.

Τό ἑσπέρας περί τήν 7.00 μ.μ. ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε δεξίωσιν πρός τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Ράμεζ Χαμντάλλα, τόν Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Ἰορδανίας κ. Γάλεμπ Ζόαμπι μέλη τῆς Παλαιστινιακῆς Κυβερνήσεως καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον καί μέλη τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου.