Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, o οποίος έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεώς τους, που πραγματοποιήθηκε σε φιλική ατμόσφαιρα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για την Ομογενειακή εκπαίδευση, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Η ανακοίνωση από το Φανάρι:

Τήν Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη, διά δευτέραν φοράν κατά τήν ὑπουργικήν αὐτοῦ θητείαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά κατ’ ἰδίαν συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. Ἀκολούθως ἡ Α. Ἐξοχότης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μεθ’ ὧν ἐν συνεχείᾳ ἔσχε φιλικήν ἀναστροφήν καί συζήτησιν.

Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.