Τὸ ὄνομα τοῦ νεομάρτυρος ᾿Αββακούμ δὲν ἀναγράφε­ται στὸ Συναξα­ριστὴ Νεομαρτύρων οὔτε στοὺς γνωστοὺς ἔν­τυπους συν­αξαριστές, ἀφοῦ δὲν διασώθηκε κάποιο ὑπό­μνη­μα τοῦ μαρ­τυρίου του. Καθίσταται γνωστό μόνο ἀπὸ μία ἐνθύμηση τοῦ κώδικος Μ. Λαύρας Ω 89, φ. 155 τοῦ 17ου αἰῶνος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ᾿Αββακοὺμ μαρτύ­ρησε στὶς 6 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1628 στὴ Θεσσαλονίκη:

Απὸ τὸν χαρακτηρισμό του ὡς “ὁσίου” εἶναι δυνατὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ᾿Αββακοὺμ ἦταν μοναχός, πιθανότατα ἁγιορείτης. Τὸ ὄνομα τοῦ ὁσιομάρτυρος ᾿Αββακοὺμ ἀναγράφεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ῾Αγιολόγιον τοῦ Σωφρονίου Εὐστρα­τιάδη, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε καὶ τὸν κατάλογο τῶν χειρογρά­φων τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀπαντᾆται ἡ ἐν­θύμηση γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ᾿Αββακούμ. Τεμάχια λειψάνων τοῦ ὁσιομάρτυρος ᾿Αββακοὺμ φυλάσσονται στὴ μονὴ τοῦ Γενεσίου στὴν ᾿Ακαρνανία.

Ο Άγιος τιμάται στις 6 Αυγούστου.