Περίπου 1000 άτομα θα προσληφθούν από τις μητροπόλεις  μετά από απόφαση της κυβέρνησης για να στηριχτεί το έργο της Εκκλησίας.Ηδη υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας μέσω των οποίων 36.500 άνεργοι θα βρουν δουλειά, ενισχύοντας μεταξύ άλλων και το έργο των Μητροπόλεων. 

Οι προσλήψεις θα έχουν διάρκεια 8 μήνες, με μηνιαίες αποδοχές έως 548 ευρώ (21,90 ευρώ ημερησίως).

Ποιοί έχουν δικαίωμα  κατάθεσης αίτησης:

1. Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων θα είναι με μοριοδότηση από τα εξής κριτήρια:

Συνεχόμενη ανεργία (60 μόρια για 60 μήνες ανώτατο όριο και 120 μόρια για ανέργους μονογονεϊκών οικογενειών).
Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία συζύγου (1 μόριο ανά μήνα)
Αναπηρία ανέργου 50% (15 μόρια)
Ηλικία ανέργου 18 έως 29 ετών (15 μόρια)
Ηλικία ανέργου 30 έως 44 ετών (25 μόρια)
Ηλικία ανέργου 45 έως 54 ετών (35 μόρια)
Ηλικία ανέργου 55 ετών και άνω (45 μόρια)
Ανήλικα τέκνα (10 μόρια για κάθε ανήλικο)
Γονέας προστατευόμενων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω (10 μόρια)
Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (35 μόρια)
Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προγράμματα περιόδου 2014 και 2020 ( 20 μόρια)
Εντοπιότητα (20 μόρια)
2. Βάσει εισοδήματος
Οι άνεργοι που θα κάνουν αιτήσεις μοριοδοτούνται και με βάση το ετήσιο εισόδημα του 2018,ατομικό ή οικογενειακό ως εξής:

Με ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ παίρνουν 30 μόρια.
Με ατομικό εισόδημα από 3.501 ευρώ έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακό από 7.001 έως 100.000 ευρώ παίρνουν 25 μόρια
Με ατομικό εισόδημα από 5.001 έως 8000 ευρώ και με οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ παίρνουν 20 μόρια.
Με ατομικό εισόδημα από 8.001 έως 12.000 ευρώ και με οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ παίρνουν 10 μόρια.
Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ δεν θα λάβουν μοριοδότηση. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν έως τρεις φορείς τη επιλογής τους και για και μόνο ειδικότητα.

3. Οι συμβάσεις και η αμοιβή
Οι συμβάσεις απασχολουμένων θα είναι 8 μηνών με τον βασικό μισθό των 650 ευρώ μικτά (546 ευρώ προ φόρου).

4. Οι ειδικότητες
Οι προσλήψεις θα είναι στους ακόλουθους τομείς:

Αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συντήρηση δημοτικών υποδομών, λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, καθαριότητα).
Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.
Υπηρεσίες διαμόρφωσης /συντήρησης πρασίνου.
Πρόληψη φυσικών καταστροφών.
Πρώτες βοήθειες.
Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.