Από το ερχόμενο Σάββατο ανοίγουν οι ναοί και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στις άλλες μητροπόλεις της Τουρκίας.Ενώ από την τρίτη 9 Ιουνίου ανοίγουν και οι υπηρεσίες του Πατριαρχείου.Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν θα μπορούν να γίνονται επισκέψεις ιδιωτών στο Φανάρι και πότε θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὅτι, ἀπό τό προσεχές Σάββατον (τῶν Ψυχῶν), 6ην τρ. μ. Ἰουνίου, καί ἐφεξῆς, ἐν τοῖς Ἱεροῖς ἡμῶν Ναοῖς θά τελῶνται αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι μέ τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ὁδηγιῶν ὑγειονομικῆς προστασίας (ἀπόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων, χρῆσις ἀντισηπτικῶν καί καταλλήλου μάσκας προσώπου, κ.τ.τ.).
Ὡσαύτως φέρεται εἰς γνῶσιν ὅτι αἱ διοικητικαί ὑπηρεσίαι τῶν Πατριαρχείων θά ἐπαναλειτουργήσουν ἀπό τήν Τρίτην, 9ην Ἰουνίου.