Για την έναρξη της Σαρακοστής ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος προσέφερε στους πιστούς τον κατηχητήριο λόγο του. Και εκείς τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη συμπαράστασης στους πρόσφυγες: "Ἰ­δι­αι­τέ­ρως σή­με­ρον ἡ οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­σις, ἡ προ­σφυ­γι­ὰ καὶ αἱ ποι­κι­λό­τρο­ποι δυ­σχέ­ρει­αι, αἱ ὁ­ποῖ­αι παγ­κο­σμί­ως ἐμ­φα­νί­ζον­ται, μά­λι­στα δὲ εἰς ὡ­ρι­σμέ­νους λα­οὺς καὶ χώ­ρας, πα­ρέ­χουν εἰς ἡ­μᾶς τοὺς Ὀρ­θο­δό­ξους τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ καλ­λι­ερ­γή­σω­μεν τὸ γνή­σι­ον τοῦ­το πνεῦ­μα τῆς νη­στεί­ας, συν­δυ­ά­ζον­τες τὴν ἀ­πο­χὴν τῶν βρω­μά­των μὲ ἔρ­γα φι­λαν­θρω­πί­ας καὶ ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης πρὸς τοὺς ἔ­χον­τας ἄ­με­σον ἀ­νάγ­κην ἀ­δελ­φούς μας, τοὺς πά­σχον­τας, τοὺς ἐν­δε­εῖς καὶ πέ­νη­τας, τοὺς ἀ­στέ­γους καὶ πρό­σφυ­γας, τοὺς μὴ ἔ­χον­τας «ποῦ τὴν κε­φα­λὴν κλί­νῃ» (Ματθ. η΄, 20), αὐ­τοὺς τούς ὁ­ποί­ους αἱ σκλη­ραί πε­ρι­στά­σεις τοῦ πο­λέ­μου καὶ τῶν πει­ρα­σμῶν καὶ τῶν θλί­ψε­ων ἀ­ναγ­κά­ζουν νὰ ἐγ­κα­τα­λεί­πουν τὰς πα­τρο­γο­νι­κὰς ἑ­στί­ας των καὶ νὰ τα­ξι­δεύ­ουν ἐν μέ­σῳ πολ­λῶν κιν­δύ­νων καὶ θλί­ψε­ων καὶ κό­πων.

   Ὅ­ταν ἡ νη­στεί­α μας συ­νο­δεύ­η­ται ἀ­πὸ τοι­αύ­την αὔ­ξη­σιν τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας καὶ ἀ­γά­πης μας πρὸς τὸν ἐ­λά­χι­στον ἀ­δελ­φὸν τοῦ Κυ­ρί­ου, ἀ­νε­ξαρ­τή­τως φυ­λῆς, θρη­σκεί­ας, γλώσ­σης καὶ κα­τα­γω­γῆς, τό­τε αὕ­τη θὰ ἀ­να­βαί­νῃ ἀπ᾿ εὐ­θεί­ας εἰς τὸν θρό­νον τοῦ Θε­οῦ ὡς θυ­μί­α­μα εὔ­ο­σμον καὶ ἄγ­γε­λοι θὰ συμ­πα­ρί­σταν­ται εἰς ἡ­μᾶς νη­στεύ­ον­τας, ὅ­πως δι­η­κό­νουν τὸν Κύ­ρι­ον εἰς τὴν ἔ­ρη­μον."