Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, με αφορμή την κοινή συνεδρία στην Ιερά Σύνοδο, όπου οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους αγωνία για θέματα της παιδείας και σύγχρονων προβλημάτων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης χαρακτήρισε τον διάλογο ουσιαστικό και εποικοδομητικό επί σημαντικών και επίκαιρων θεμάτων της Εκκλησίας, ενώ εκτιμά πως σε καιρούς μεταβαλλόμενους και σε στιγμές που «ιστάμεθα άπαντες, ως πνευματικοί πατέρες, έναντι του χρέους και της ευθύνης ημών» η συμπόρευση, ο συμπροβληματισμός και η συναγωνία των δύο Εκκλησιών μπορούν να αποδώσουν αγαθά αποτελέσματα και να ενεργήσουν προς «πάντα αρμόδιον» προκειμένου να διαφυλαχθεί η ταυτότητα αυτού του τόπου «και να συνεχιστεί αταλάντευτος η πορεία και μαρτυρία του».

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Μακαριώτατε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Αγιοι Συνοδικοί,

Έπανακαμψαντες, χάριτι Θεού, εις τά ίδια, αίσΟανόμεθα επιτακτικήν τήν Ανάγκην, όπως, διά μέλανος καί χάρτου, διατυπώσωμεν τάς έκ κέντρου καρδίας εύγνώμονας ευχαριστίας ήμών, διά τήν συνάντησιν τής Τριμελούς Συνοδικής Επιτροπής τής Εκκλησίας ήμών, μετά τής Ύμετέρας Περινουστάτης Μακαριότητος καί τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας εής Ελλάδος, τήν Τετάρτην, 2αν Νοεμβρίου ε.έ., έν τώ πλαισίω τών Συνοδικών Εργασιών τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου τής τρεχουσης περιόδου.

Ό ουσιαστικός καί έποικοδομητικός διάλογος έπί σημαντικών καί έπικαίρων θεμάτων διά τήν Εκκλησίαν, ή φιλοξενία καί δοχή, ή ευγένεια καί τό όλον έκκλησιαστικόν ήθος τής Ύμετέρας Μακαριότητος καί τών Σεβασμιωτάτων άγιων Αδελφών Συνοδικών Αρχιερέων, άπετέλεσαν διά τήν ήμετέραν Συνοδικήν Επιτροπήν πηγήν έλπίδος, διά τήν διασφάλισιν ενός κοινού άγώνος υπέρ τών καλώς νοουμένων συμφερόντων της Αγίας ήμών Εκκλησίας καί τής διατηρήσεως τών ’Ορθοδόξων αρχών καί αξιών τής Φιλτάτης ήμών Πατρίδος,

Εις καιρούς ποικίλως μεταβαλλομένους καί εις στιγμάς, καθ' άς ίστάμεθα άπαντες, ώς πνευματικοί πατέρες, έναντι τού χρέους καί τής ευθύνης ήμών, ή συμπόρευσις, ό συμπροβληματισμός, ή συναγωνία τής Αγιωτάτης Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος μετά της Ήμιαυτονόμου Εκκλησίας της Κρήτης, δυναται νά άποδώση άγαθά αποτελέσματα καί νά ένεργήση πρός πάντα άρμόδιον, προκειμένου νά διαφυλαχθή ή ταυτότης τούτου τού Τόπου καί νά συνεχισθή άταλάντευτος ή πορεία καί μαρτυρία του.

Άπαντες διεπιστώσαμεν μετά χαράς τήν κοινήν αγωνίαν ήμών προκειμένου νά μήν άπογοητεύσωμεν τό πλήρωμα της Αγίας ήμών Εκκλησίας, τού έμπεπιστευμένου ήμίν λογικού Ποιμνίου. Η κοινή ήμών συνάντησις αύτη, έβεβαίωσε καί διεκήρυξεν ότι τούτου τού εύλογημένου λαού δεν θα φανώμεν επιλήσμονες. Αντιθέτως θα καλλιεργήσουμε ορθόν εκκλησιαστικόν φρόνημα, το οποίον εμπεριέχει διάθεσιν μαρτυρίου καί μαρτυρίας, άνευ φόβων καί περισπασμών καί άνευ άκαρπων άκκροτήτων. Ενσυνειδήτους θά φυλάξωμεν την παρακαταθήκην έως τέλους, έστω καί διά τούς ολίγους.

Έπί τούτοις, εύχαρ ιστούντες «πάλιν καί πολλάκις», την Ύμετέραν Γεραράν Μακαριότητα καί τούς Σεβασμιωτάτους Αγίους Συνοδικούς Αρχιερείς, διά πάσας τάς έκδηλώσεις τής αγάπης καί της τιμής ττρός ημάς καί τήν, ήν έξεπροσωπήσαμεν Ήμίαυτόνονομον Εκκλησίαν τής Κρήτης, διατελούμεν

Μετά τής έν Κυρίου αγάπης
καί βαθείας τιμής
Ό Κρήτης Ειρηναίος