Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Μαρτίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος χοροστάτησε στον αναστάσιμο εσπερινό στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και στη συνέχεια μίλησε αναλύοντας την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου «Κύριε και Δέσποτα».

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ήταν κύριος ομιλητής στην εκδήλωση μουσικής και λόγου με τίτλο «Διπλός Ευαγγελισμός» της Μητροπόλεως με την ευκαιρία της διπλής εορτής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής μας επετείου, που πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Στην εόρτια εκδήλωση μουσικό πρόγραμμα παρουσίασε η νεανική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου,

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Σάββατο τῆς τετάρτης ἑβδομά­δος τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας ἑόρτασε σήμερα τή μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεο­τό­κου, ἀναπτερώνοντας στίς ψυ­χές τῶν εὐλαβῶν τέκνων της τήν ἐλ­πί­δα τῆς λυτρώσεως καί τῆς σω­τη­ρίας, τό μήνυμα τῆς ὁποίας μετέ­φερε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν κεχαρι­τω­μένη Κόρη τῆς Να­ζαρέτ.

Ἡ ἐλπίδα αὐτή τῆς λυτρώσεως καί τῆς σωτηρίας ἀποτελεῖ γιά μᾶς τούς πιστούς τήν κινητήριο δύνα­μη, ὥστε νά τρέχουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, νά τρέχουμε «τόν προ­­κείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» γιά νά ἐπιτύχουμε τόν στόχο μας, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν κά­θαρσή μας καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνά­στα­ση τοῦ Κυ­ρίου μας «ψυχαῖς κα­θαραῖς» καί «κεκαθαρμέναις δια­νοίαις».

Προϋπόθεση ὅμως γιά τήν κά­θαρ­ση αὐτή εἶναι ἡ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ συνειδητοποίηση τῶν σφαλμάτων μας καί τῶν πα­θῶν μας, ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομο­λό­γηση. Καί ὅλα αὐτά εἶναι ἐφι­κτά, ὅταν προσέχουμε τόν ἑαυ­τό μας καί ἐξετάζουμε τίς πράξεις μας, χωρίς νά ἀσχολού­μεθα μέ τό τί κάνουν οἱ συνάνθρωποί μας καί χωρίς νά συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ ἐκείνους, μέ ἀποτέλεσμα ἀντί νά κατακρίνουμε τόν ἑαυτό μας γιά τίς ἀδυναμίες του νά κα­τα­κρί­νου­με τούς ἀδελφούς μας καί νά χάνουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ σημασία τῆς συνειδητοποιή­σεως τῶν λαθῶν μας καί τῶν πα­θῶν μας ἀποδεικνύεται ἀπό τό γε­γο­νός ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς προσευχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου τήν ὁ­ποία ἀκοῦμε στίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας αὐτή τήν περίοδο.

«Δός μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταί­σματα».

Αὐτό εἶναι καί τό θέμα τοῦ ἐκλε­κτοῦ ὁμιλητοῦ μας ἀπόψε, τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισα­νίου καί Σιατίστης κυρίου Παύλου, διακεκριμένου ἱεράρχου τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί ἀγαπητοῦ ἐν Χρι­στῷ ἀδελφοῦ, τόν ὁποῖο ἔχουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά εἶναι ὁ ὁμι­λητής στή σειρά τῶν ἑσπερι­νῶν ὁμι­λιῶν τῶν Σαβ­βάτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρακο­στῆς ἐδῶ στή Νάουσα.

Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας, διότι παρά τίς πολλαπλές του ὑπο­χρεώσεις ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή εἶχε τήν καλωσύνη νά ἀντα­ποκριθεῖ στήν παράκλησή μας καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς πα­ρου­­σίας του στήν ἀποψινή ἑορ­τα­στική ἐκδή­λω­ση τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως γιά τόν Εὐαγγε­λι­σμό τῆς Θεοτό­κου ἀλλά καί γιά τήν ἀπελευ­θέ­ρωση τοῦ Γένους μας στό Παύλειο Πο­­­λιτιστικό Κέντρο τῆς Βεροίας, δέχθηκε νά εἶναι καί ὁ ὁμιλητής μας ἐδῶ στή Νάουσα.

Ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμο­σύ­νῃ πολλῇ τόν εὐχαριστῶ τόν Σε­βα­σμιώτατο καί τόν παρα­καλῶ νά λάβει τόν λόγο.