Μέ τήν πα­ρου­σί­α τῶν Το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν, ἐκ­προ­σώ­πων φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κῶν καί πολ­λῶν φι­λό­τε­χνων πων τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τήν Τε­τάρ­τη 5η Ἰ­ου­λί­ου 2017 τά ἐ­πί­ση­μα Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου.

Ἡ Πι­να­κο­θή­κη θά φι­λο­ξε­νεῖ­ται στούς πρό­σφα­τα ἀ­να­και­νι­σμέ­νους καί κα­τάλ­λη­λα δι­α­μορ­φω­μέ­νους χώ­ρους τοῦ πα­λαι­οῦ Μου­σεί­ου τῆς Μο­νῆς, οἱ ὁ­ποῖ­οι ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­καν κα­τά τό πα­ρελ­θόν ἔ­τος μέ ἀ­φορ­μή τίς ἐκ­δη­λώ­σεις τι­μῆς καί μνή­μης γι­ά τήν Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας τοῦ 1866. Βρί­σκε­ται στόν πρῶ­το ὄ­ρο­φο τοῦ κτι­ρί­ου, στό ἰ­σό­γει­ο τοῦ ὁ­ποί­ου ἐ­κτί­θε­ται ἡ Μου­σει­α­κή Συλ­λο­γή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς.

Στήν Πι­να­κο­θή­κη ἐ­κτί­θεν­ται ἔρ­γα πα­λαι­ῶν καί νε­ω­τέ­ρων καλ­λι­τε­χνῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐμ­πνεύ­σθη­καν τό­σο ἀ­πό τήν ὑ­πέρ­τα­τη θυ­σί­α τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Μο­νῆς ὅ­σο καί ἀ­πό τήν ἐν γέ­νει ἱ­στο­ρι­κή καί πνευ­μα­τι­κή δι­α­δρο­μή της ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νες. Ἀ­νά­με­σα σέ αὐ­τά ξε­χω­ρί­ζουν: ὀ­κτώ πί­να­κες ζω­γρα­φι­κῆς τῆς ζω­γρά­φου Πό­πης Παυ­λά­κη, πέν­τε ἀ­πό τούς ὁ­ποί­ους πα­ρα­χώ­ρη­σαν στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ὁ Δῆ­μος Ρε­θύ­μνης καί τό Μου­σεῖ­ο Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της, με­τά ἀ­πό σχε­τι­κή πρό­τα­ση τῆς θυ­γα­τέ­ρας τῆς ζω­γρά­φου, κ. Εἰ­ρή­νης Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, ὁ πί­να­κας τοῦ ζω­γρά­φου Νι­κο­λά­ου Φε­ρε­κεί­δη, δη­μο­σι­ευ­μέ­νος ἤ­δη ἀ­πό τό 1938 στό βι­βλί­ο τοῦ ἀ­οι­δί­μου Μη­τρο­πο­λί­του Κρή­της Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη «Τό Ἀρ­κά­δι δι­ά τῶν αἰ­ώ­νων», ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πο­κτή­θη­κε πρό­σφα­τα ἀ­πό τήν Μο­νή, τρί­α ἔρ­γα πού ὑ­πῆρ­χαν στή Μο­νή καί ἔ­χουν θε­μα­τι­κή ἀ­πό αὐ­τήν, τῶν ζω­γρά­φων Ρά­τα, Κιρ­μι­ζά­κη καί Κυ­ρι­α­κοῦ, δύ­ο ἔρ­γα τοῦ κ. Λε­ω­νί­δα Κα­ού­νη, τά ὁ­ποῖ­α εὐ­γε­νι­κά δώ­ρι­σε στήν Μο­νή, ἕ­να ἔρ­γο τοῦ Ἡ­ρα­κλει­ώ­τη εἰ­κα­στι­κοῦ Ἰ­ω­άν­νη Μα­ρά­βα, ἐμ­πνευ­σμέ­νη ἀ­πό τόν πί­να­κα ζω­γρα­φι­κῆς γι­ά τό Ἀρ­κά­δι τοῦ Θε­ό­δω­ρου Βρυ­ζά­κη τοῦ 1867, καί ἀ­κό­μη, ἕ­νας πί­να­κας τοῦ Ρε­θύ­μνι­ου σύγ­χρο­νου ζω­γρά­φου κ. Νι­κο­λά­ου Γλυ­νι­ᾶ, τόν ὁ­ποῖ­ο προ­σε­κό­μι­σε καί προ­σέ­φε­ρε κα­τά τήν τε­λε­τή τῶν Ἐγ­και­νί­ων ὁ ἴ­δι­ος, προ­κει­μέ­νου νά συμ­πε­ρι­λη­θεῖ στήν Πι­να­κο­θή­κη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου.

Ἀ­ξί­ζει νά ση­μει­ω­θεῖ ὅ­τι στόν ἴ­δι­ο χῶ­ρο ἐ­κτί­θε­ται πλέ­ον, με­τά τήν πρό­σφα­τη συν­τή­ρη­σή της, καί ἡ ξυ­λό­γλυ­πτη κορ­νί­ζα, στήν ὁ­ποί­α φυ­λασ­σό­ταν ἐ­πί σει­ρά δε­κα­ε­τι­ῶν τό Ἱ­στο­ρι­κό Λά­βα­ρο τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου στό πα­λαι­ό Μου­σεῖ­ο τῆς Μο­νῆς, ἔρ­γο τοῦ ἐρ­γο­στα­σί­ου Μουν­δρι­α­νά­κη μέ τήν φρον­τί­δα τοῦ τό­τε Ἐ­πι­σκό­που Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη.

 Ἡ ἐκ­δή­λω­ση τοῦ ἐγ­και­νι­σμοῦ τῆς Πι­να­κο­θή­κης, τήν ὁ­ποί­α συν­τό­νι­σε ὁ κ. Μά­νος Παν­τε­λι­δά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Μο­να­στη­ρι­οῦ. Στήν ἔ­ναρ­ξή της ἀ­πηύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης, Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­ξῆ­ρε τήν πνευ­μα­τι­κή καί πο­λι­τι­στι­κή πρό­ο­δο καί ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου, πού συν­τε­λεῖ­ται κα­τά τά τε­λευ­ταῖ­α ἔ­τη μέ τήν φρον­τί­δα τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἀ­κο­λού­θως τόν λό­γο ἔ­λα­βε ἡ κ. Μα­ρί­α Μα­ραγ­κοῦ, Καλ­λι­τε­χνι­κή Δι­ευ­θύν­τρι­α τοῦ Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­να­φέρ­θη­κε στό ἱ­στο­ρι­κό τῆς πα­ρα­χώ­ρη­σης τῶν ἔρ­γων τῆς Πό­πης Παυ­λά­κη ἀ­πό τό Μου­σεῖ­ο πρός τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή καί ἐ­ξέ­φρα­σε τήν χα­ρά της πού πλέ­ον αὐ­τά θά φι­λο­ξε­νοῦν­ται στόν φυ­σι­κό τους χῶ­ρο, στόν ὁ­ποῖ­ο ἄλ­λω­στε τά ἐμ­πνεύ­σθη­κε καί τά δη­μι­ούρ­γη­σε ἡ ἀ­οί­δι­μος ζω­γρά­φος. Στήν συ­νέ­χει­α ἡ θυ­γα­τέ­ρα τῆς ἀ­εί­μνη­στης Πό­πης Παυ­λά­κη, κ. Εἰ­ρή­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, ἡ ὁ­ποί­α ἦλ­θε ἀ­πό τό Πα­ρί­σι ὅ­που δι­α­μέ­νει γι­ά νά πα­ρευ­ρε­θεῖ στά Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης, ἀ­να­φέρ­θη­κε μέ συγ­κί­νη­ση στή ζω­ή καί στό ἔρ­γο τῆς μη­τέ­ρας της καί ἐ­ξέ­φρα­σε τήν χα­ρά της πού οἱ σχε­τι­κοί μέ τό Ἀρ­κά­δι πί­να­κές της βρί­σκον­ται πλέ­ον στό ἱ­στο­ρι­κό Μο­να­στή­ρι. Ἄλ­λω­στε, ἡ κ. Ἰ­ω­αν­νί­δου εἶ­ναι ἐ­κεί­νη πού εἶ­χε τήν πρώ­τη ἔμ­πνευ­ση γι­ά τήν πα­ρα­χώ­ρη­ση τῶν ἔρ­γων τῆς μη­τέ­ρας της στό Ἀρ­κά­δι. Τέ­λος, ὁ κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Γορ­γο­ρά­πτης, θε­ο­λό­γος καί Γραμ­μα­τέ­ας τοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Δι­οι­κή­σε­ως Μο­να­στη­ρι­α­κῆς Πε­ρι­ου­σί­ας Νο­μοῦ Ρε­θύ­μνης, ἔ­κα­με ἀ­να­λυ­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση τῶν ἔρ­γων τῆς Πι­να­κο­θή­κης.

Τήν ἐκ­δή­λω­ση ἐ­πέν­δυ­σε μου­σι­κά τό Κου­ϊν­τέ­το Χάλ­κι­νων Πνευ­στῶν Ὀρ­γά­νων «Ρί­θυ Brass» τῆς Δη­μο­τι­κῆς Φι­λαρ­μο­νι­κῆς Ρε­θύ­μνης μέ μου­σι­κό πρό­γραμ­μα, τοῦ ὁ­ποί­ου τήν ἐ­πι­μέ­λει­α εἶ­χε ὁ κ. Ἀν­τώ­νι­ος Μαυ­ρά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Αὐ­το­τε­λοῦς Γρα­φεί­ου Πο­λι­τι­σμοῦ καί Μου­σι­κῆς Παι­δεί­ας τοῦ Δή­μου Ρε­θύ­μνης. Μα­ζί μέ τόν κ. Μαυ­ρά­κη συμ­με­τεῖ­χαν οἱ μου­σι­κοί κ. Ἀν­τι­γό­νη Ἀ­ραμ­πατ­ζό­γλου, κ. Ἀν­τώ­νι­ος Ντα­κά­κης, κ. Ἀ­λέ­ξαν­δρος Σκέμ­πι, κ. Παν­τε­λής Συ­κά­κης καί κ. Ἀν­τώ­νι­ος Ζα­χα­ρά­κης.

Κα­τα­κλεί­ον­τας τήν ἐκ­δή­λω­ση ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά ὅ­σους συ­νε­τέ­λε­σαν στή δη­μι­ουρ­γί­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης κα­θώς καί ὅ­σους προ­σῆλ­θαν γι­ά νά τι­μή­σουν μέ τήν πα­ρου­σί­α τους τά Ἐγ­καί­νι­ά της. Ὡς ἔκ­φρα­ση εὐ­α­ρέ­σκει­ας τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στούς πρω­τερ­γά­τες αὐ­τοῦ τοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τος, ἐ­πέ­δω­σε ἐ­παί­νους στόν κ. Γε­ώρ­γι­ο Μα­ρι­νά­κη, στήν κ. Μα­ρί­α Μα­ραγ­κοῦ, στήν κ. Εἰ­ρή­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, καί στούς κ. Λε­ω­νί­δα Κα­ού­νη καί κ. Ἰ­ω­άν­νη Μα­ρά­βα. Ἐ­πί­σης ἐ­πέ­δω­σε ἔ­παι­νο στόν κ. Ἀν­τώ­νι­ο Μαυ­ρά­κη γι­ά τήν συμ­με­το­χή τοῦ ὑ­π’ αὐ­τόν μου­σι­κοῦ σχή­μα­τος στήν ἐκ­δή­λω­ση.

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός τό­νι­σε ὅ­τι στό­χος τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου καί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου εἶ­ναι ὁ συ­νε­χής ἐμ­πλου­τι­σμός τῆς Πι­να­κο­θή­κης μέ ἔρ­γα καλ­λι­τε­χνῶν, ἐμ­πνευ­σμέ­νων ἀ­πό τό Ἀρ­κά­δι καί τήν δι­α­δρο­μή του μέ­σα στήν Ἱ­στο­ρί­α, κα­θώς καί ἡ ἀ­να­ζή­τη­ση καί ἐ­πι­στρο­φή στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή κει­μη­λί­ων καί ἔρ­γων τέ­χνης πού δέν βρί­σκον­ται πλέ­ον σέ αὐ­τήν.