Τη δεύτερη επιστολή του προς τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, Άγγελου Μητρετώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη, που παραμένουν στις τουρκικές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, έστειλε ο Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης κ. Ανδρέας.

Η επιστολή 

''Κυρίους
Ἄγγελον Μητρετώδην καί Δημήτρην Κούκλατζην
Εἰς ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ

Ἀδέλφια μου ἀδούλωτα Ἑλληνόπουλα Ἄγγελε καί Δημήτρη,

Σᾶς γράφω τό δεύτερον αὐτό γράμμα, εἰς τό ὁποῖον περικλείω τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην μου καί τόν θαυμασμόν μου, διά τό ἀκατάβλητον σθένος σας.

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες σᾶς σκέπτονται καί σᾶς ἀγαποῦν. Καί προσεύχονται διά τήν ταχεῖαν ἀπελευθέρωσίν σας καί τήν ἐπιστροφήν σας εἰς τά σπίτια σας καί τά εἰρηνικά σας ἔργα. Ἀλλά καί ὁ Στρατός μας σᾶς περιμένει, διότι εἶσθε δύο ἐκλεκτά στελέχη του.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι καί σεῖς προσεύχεσθε. Καί ὅτι, μαζί μέ τόν θεόπνευστον Ψαλμωδόν ἐπαναλαμβάνετε τά τόσον ἐνισχυτικά αὐτά λόγια: «ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καί αὐτός ἐξουδενώσει τούς θλίβοντας ἡμᾶς» (Ψαλμ. νθ΄ 14).

Ναί, ἀγαπητά μου παιδιά. Ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός θά σᾶς ἐνδυναμώνῃ καί θά γεμίζῃ τήν ψυχήν σας μέ φῶς καί χαράν καί δύναμιν. Ταπεινῶς προσεύχομαι καί ἐγώ διά σᾶς. Παρακαλῶ νά διαβιβάσητε εἰς τούς γονεῖς σας τά συγχαρητήριά μου διά τήν χριστιανικήν καί ἑλληνοπρεπῆ στάσιν, πού ἐπέδειξαν μέχρι τώρα, τήν ὁποίαν θαυμάζομεν ὅλοι.

Σᾶς χαιρετῶ καί σᾶς εὐλογῶ. Ὁ Χριστός μαζί σας.

Μετά πολλήν τήν ἀγάπην τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ''