Μαζί με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας» που κυκλοφορεί το Σάββατο 12 Mαΐου, ένα μοναδικό βιβλίο για όλους!

Του MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ

"Ο ξένος ἤ ὁ ἀλλοδαπός κατά τήν Αγίαν Γραφήν"

Η῾ ἐγκατάστασις ξένων εἰς τήν πατρίδα μας θέτει τό θέμα τῆς στάσεώς μας ὡς πιστῶν πολιτῶν ἔναντι αὐτῶν καί τῆς σχέσεώς μας μετ’ αὐτῶν.

῾Ο λόγος τοῦ Θεοῦ διανοίγει τούς ὁρίζοντές μας καί μᾶς διευκολύνει νά διαμορφώσωμεν μίαν γνησίαν καί αὐθεντικήν στάσιν καί σχέσιν μετ’ αὐτῶν συμφώνως πρός τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας.

Ο῾ Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός εἰς τήν γνωστήν διδασκαλίαν περί τῆς μελλούσης κρίσεως μεταξύ τῶν ἄλλων κριτηρίων εἰσόδου εἰς τήν αἰώνιον ζωήν συμπεριέλαβεν καί τό «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με» (Ματθαίου κε´ 35), ὑποδείξας, ὅτι πρέπει νά συμπεριφερώμεθα μετ’ ἀγάπης καί φιλανθρωπίας πρός τούς ξένους.

Μέχρι τῆς Δευτέρας καί ᾿Ενδόξου Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἐπιφανῆ ἡμέρα τῆς δόξης Αὑτοῦ ἡ ᾿Εκκλησία θά συνάγῃ τόν λαόν τοῦ Θεοῦ κατά τόν λόγον

«ἰδοὺ ὄχλος πολὺς ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ὅν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου» (᾿Αποκάλυψις ζ´ 9-10).