Επισφραγίστηκε η αλλαγή στο αυτοδιοίκητο των Ιερών Ησυχαστηρίων με εγκύκλιο που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος στην Αρχιεπισκοπή, τις Μητροπόλεις και τις Συνοδικές Μονές, σχετικά με τις ειδικές τροποποιήσεις του Nόμου 4559/2018 επί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (N. 590/1977).

Συγκεκριμένα:

Mε την παράγραφο του 6 του άρθρου 39 του Ν. 590/1977, ορίζει: Περί των Ιερών Μονών, Άρθρον 39:

Ο Μητροπολίτης ασκεί επί των Ιερών Μονών της επαρχίας αυτού την κατά τους ιερούς κανόνας πνευματικήν εποπτείαν διά την κανονικήν μνημόνευσιν του ονόματος αυτού εν ταις Ιεραίς Ακολουθίαις, την χειροθεσίαν του Ηγουμένου, την έγκρισιν της κουράς των μοναχών, την ανάκρισιν των κανονικών παραπτωμάτων, την μέριμναν διά την κατά τους ιερούς κανόνας λειτουργίαν της Μονής και τον έλεγχον της νομιμότητος της οικονομικής διαχειρήσεως αυτής.»

Στηn παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ισχύοντος καταστατικού χάρτη, προβλέπεται από το επίμαχο νομοσχέδιο, η προσθήκη του ως άνω δευτέρου εδαφίου «Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα ιερά ησυχαστήρια ασχέτως νομικής μορφής».

Καθίσταται προφανές ότι η ως άνω προβλεπόμενη από τον επίμαχο νομο προσθήκη στην παράγρ. 6 του άρθρου 39, του Ν.390/1977 (καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος) του δευτέρου εδαφίου «Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα ιερα ησυχαστήρια ασχέτως νομικής μορφής» στοχεύει αποκλειστικά στην εξομοίωση των ησυχαστηρίων με τις Ιερές μονές ΝΠΔΔ, ως προς το θέμα της εποπτείας των ,από τον επιχώριο Μητροπολίτη επί της οικονομικής αυτών διαχειρίσεως, καταλύοντας στην ουσία το αυτοτελές και αυτοδιοίκητο αυτών.

Παράγραφος 4 του άρθρου 1 του N.590/1977,  Άρθρον 1. - 1:

4. Κατά τας νομικάς αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, αι Μητροπόλεις, αι ενορίαι μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, αι Μοναί, η Αποστολική Διακονία, ο ΟΔΕΠ, το ΤΑΚΕ, το Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Βουλιαγμένης, ως και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Καθιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων, τα λειτουργούντα μέχρι της ισχύος του παρόντος και κεκτημένα νομικήν προσωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα και εκκλησιαστικά Μουσεία , λειτουργούν δε επί τη βάσει των υφισταμένων μέχρι σήμερον οργανισμών αυτών, οίτινες δύνανται να συμπληρούνται και να τροποποιώνται εφ` εξής διά κανονιστικών αποφάσεων, εκδιδομένων υπό «της Ι.Σ.Ι. ή της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως» του οικείου Αρχιερέως, δι` ων θα ρυθμίζονται τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως, ελέγχου και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και τα της υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ισχύοντος καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, προβλέπεται από το επίμαχο νομοσχέδιο, η προσθήκη της φράσης «Τα εκκλησιαστικά Μουσεία και τα Iερά Hσυχαστήρια».