Το θέμα του δεύτερου γάμου για ιερείς έχει αντιμετωπιστεί θετικά από το σύνολο του κλήρου. Ωστόσο μένει να δούμε ποιά θα είναι η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την ετήσια συνεδρίασή της τον ερχόμενο Οκτώβριο, όταν και θα έχει στα χέρια της την αιτιολογική έκθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Την Εκκλησία της Ελλάδος την είχε απασχολήσει και το 2006 ο γάμος των κληρικών και μάλιστα ο τότε αρχιεπίσκοπος μακαριστός Χριστόδουλος είχε ταχθεί υπέρ με επιστολή του που είχε στείλει στο Φανάρι.

Σε αυτήν ανέφερε μεταξύ των άλλων «... έγνω ότι η χορήγησις αδείας διά την τέλεσιν δευτέρου Γάμου εις τους εν χηρεία Κληρικούς, δέον όπως γίγνηται μόνον κατ’ άκραν οικονομίαν υπό του Ανωτάτου Συνοδικού Οργάνου της οικείας αυτού Αυτοκεφάλου Εκκλησίας εξετασάσης, ενδελεχέστατα, κεχωρισμένως και κατά περίπτωσιν έκαστον σχετικόν αίτημα, μη δυναμένης της οιασδήποτε ληφθησομένης Αποφάσεως ίνα λάβη καθολικήν ισχύν, μηδέ εις αυτάς ταύτας τας ομοίας αυτή περιπτώσεις. Τούτο δ’ όλον δύναται να κυρωθή μόνον μετά ομόφωνον Απόφασιν Πανορθοδόξου Συνόδου, επί τω τέλει της κοινής εφαρμογής αυτής υφ’ απασών των υπ’ ουρανόν Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των συνηρμοσμένων, ώσπερ χορδαί, κιθάρα εις την άρρηκτον ενότητα της Πίστεως».