Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος προκειμένου να γίνει το συντομότερο σύγκληση της Ιεραρχίας με αφορμή τη συμφωνία μεταξύ Ιερώνυμου - Τσίπρα.

Προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Αισθήματα υπερτάτης αγωνίας διά το μέλλον των εκκλησιαστικών πραγμάτων προυξένησαν εις την καρδίαν μας αι κατά το εσπέρας της προλαβούσης ημέρας (6ης/11) Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλεξ. Τσίπρα, το περιεχόμενον των οποίων ενεφανίσθη ως αποτέλεσμα Κοινής Συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας.

Την αγωνίαν μας αυθωρεί και παραχρήμα κατεχωρίσαμεν εις το ημέτερον ιστολόγιον mkka.blogspot. comμε τίτλον «ΜΠΡΑΒΟ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ! ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΛΗΡΟ!», αντίγραφον του οποίου και Σας επισυνάπτομεν.

Κατόπιν τούτου, επικαλούμενος τας διατάξεις του άρθρου 6, παράγρ. 1 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας», αιτούμεθα την ως οίόν τε τάχιστα έκτακτον σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας με μοναδικόν θέμα: «Τροποποιήσεις του Συντάγματος, Διακοπή της Μισθοδοσίας του ιερού Εφημεριακού Κλήρου υπό της Ελληνικής Πολιτείας, Σύστασις Ειδικού Ταμείου της Εκκλησίας κλπ.» ως ταύτα ανεκοινώθησαν επισήμως το εσπέρας της 6ης Νοεμβρίου ε.ε. υπό του Πρωθυπουργού κ. Αλεξ. Τσίπρα.

Επισημαίνομεν βαθυσεβάστως, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τυγχάνει αναρμοδία, ίνα αποφασίζη επί ζητημάτων τοιαύτης και τοσαύτης σπουδαιότητος.

Την αγωνίαν μας επαυξάνει το γεγονός, ότι Ιεράρχης εκ των νεωτέρων μάλιστα κατά την χειροτονίαν (08.10.2017), σήμερον την πρωίαν διά δηλώσεώς του, έσπευσε να χαρακτηρίση δημοσίως την Συμφωνίαν ταύτην ως «Συμφωνίαν υψίστης ιστορικής σημασίας»!!!!
Όθεν, βαθυσεβάστως παρακαλούμεν διά τα καθ’ Υμάς.

Επί δε τούτοις διατελούμεν
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ διά του ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος