Επιστολή προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στην οποία εξέφρασε την βαθειά του λύπη για την τρομοκρατική επίθεση στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Σελευκουπόλεως και τον θανάσιμο τραυματισμό οκτώ παιδιών του Κατηχητικού Σχολείου.

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου 

Επί τη επισυμβάση τρομοκρατική και θανατηφόρω επιθέσει εναντίον αθώων παιδίων εν τω εν Σελευκουπόλει Ι. Ναώ των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαραστάσεως τω Μακ. Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, εκφράσας τον αποτροπιασμόν Του διά τας πράξεις βίας εναντίον αθώων θυμάτων.

Το σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα 

Μακαριώτατον
Πατριάρχην Αντιοχείας κ. Ιωάννην,
Εις Δαμασκόν.

Μόλις επληροφορήθημεν, Μακαριώτατε, και προσφιλέστατε αδελφέ, την τρομοκρατικήν επίθεσιν εν Σελευκουπόλει και τον τραγικόν θάνατον οκτώ παιδίων εις το άνθος της ηλικίας των και, συγκλονισμένοι, σπεύδομεν να Σας εκφράσωμεν την οδύνην και την συμμετοχήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ημών εις το πένθος της Εκκλησίας Σας, του οικείου Ποιμενάρχου και των οικογενειών των θυμάτων.

Ανέκαθεν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ειργάζετο και εξακολουθεί να εργάζεται, να ομιλή και να προσεύχεται διά την αγάπην και την αλληλεγγύην ανθρώπων και λαών και διά την ειρήνην του σύμπαντος κόσμου, διά την εξαφάνισιν του θρησκευτικού φανατισμού και των ως εξ αυτού πράξεων βίας, ώστε να βασιλεύη επί της γης το θέλημα του άρχοντος της ειρήνης Χριστού και να επικρατή η βασιλεία Του.

Ασπαζόμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα με πόνον ψυχής και με θερμήν προσευχήν υπέρ ενισχύσεως και παραμυθίας όλων υμών και επικαλούμεθα εφ’ Υμάς την χάριν, το έλεος και την παρηγορίαν του Αναστάντος και πατήσαντος τον θάνατον Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος