To ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για όλους τους πιστούς ανεξάρτητα από την καταγωγή, επεσήμανε για μία ακόμη φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Προύσα.

“Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου του Σταυρού και της μαρτυρίας της Αναστάσεως, εν τη αδιασπάστω αυτών ενότητι. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή την οποίαν δίδει διά τον σταυροαναστάσιμον χαρακτήρα της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος και πνευματικός ημών Πατήρ Μελίτων: «Γνώριμοι είναι εις την εσταυρωμένην Εκκλησίαν οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι μάστιγες, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος και η χολή μετά όξους και η λόγχη... Ο Σταυρός είναι δικός της. Της Μεγάλης Εκκλησίας. Το πρώτον και το ύστατον, το μέγιστον προνόμιόν της. Θεού δύναμις και Θεού σοφία.

Εις την όλην αυτήν συμφωνίαν της Σταυρώσεως και συσταυρώσεως, μία μόνον παραφωνία υψούται από της εσταυρωμένης Εκκλησίας: “Ου τετέλεσται…”. Διότι εδώ ουδέποτε επιστεύσαμεν εις την ισχύν του θανάτου, αλλά πάντοτε εις την αλήθειαν της Αναστάσεως. Εν τη Μεγάλη Εκκλησία, ο Επιτάφιος δεν είναι θρήνος, αλλά προεόρτια της Αναστάσεως».

Αι συγκυρίαι και αι ιστορικαί περιπέτειαι ωδήγησαν υμάς, προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, εις την Πόλιν ημών, ή αλλαχού εις την Τουρκίαν. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενδιαφέρεται και φροντίζει διά την πνευματικήν και λειτουργικήν σας ζωήν και διά την κατά Χριστόν διαποίμανσίν σας”, τόνισε.

Σε άλλο σημείο της ομιλία του ο Πατριάρχης ανέφερε:

“Τιμώμεν σήμερον την 86ην επέτειον του Χολοντομόρ, και τελούμεν ευλαβώς το μνημόσυνον των τραγικών θυμάτων της απανθρώπου ταύτης γενοκτονικής πράξεως του σταλινικού καθεστώτος κατά του λαού της Ουκρανίας. Ασύλληπτος αριθμός Ουκρανών πολιτών, παιδίων, ανδρών και γυναικών, απεβίωσαν από πείναν και εξάντλησιν, αμέτρητοι εξετελέσθησαν, επειδή ηγωνίζοντο διά την διάσωσιν της ταυτότητός των ως έθνους, διά την γλώσσαν των και τον πολιτισμόν των.

Δυστυχώς, το κακόν συνεχίζει την ζοφεράν και κασταστροφικήν αυτού δράσιν εις τον κόσμον. Χρέος όλων ημών είναι να αγωνιζώμεθα εναντίον του κακού και διά την επικράτησιν του αγαθού, με κραταιάν την πεποίθησιν και βεβαίαν την πίστιν ότι την ιστορίαν δεν κατευθύνουν οι Ηρώδαι και οι δυνάσται, αλλά ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης”.

Ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπακούοντας στα θεία προστάγματα, αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την προστασίαν του κατ’ εικόνα και καθ᾿ ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου.

“Δεν διαχωρίζει η Μεγάλη Εκκλησία και η αγάπη της, μεταξύ ημετέρων και ξένων, δεν αγνοεί, εν ονόματι της λειτουργικής και πνευματικής αποστολής της, την εντολήν της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον πάσχοντα, τον πεινώντα, τον εν φυλακή, τον γυμνόν, τον περιπεσόντα εις τους ποικιλωνύμους ληστάς, πολλοί εκ των οποίων σήμερον λυμαίνονται τας ψυχάς των ανθρώπων, δεν αντιπαρέρχεται, όπως ο ιερεύς και ο Λευίτης της παραβολής, τον εν ανάγκαις, αλλά επιχέει «έλαιον και οίνον» επί τας πληγάς [...].

Εν τω πνεύματι τούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απεφάσισε να χορηγήση Αυτοκεφαλίαν εις τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού, ώστε ούτος να οργανώνη τα κατ’ αυτόν, επί τη βάσει των κανόνων της Εκκλησίας και των παραδόσεών του, με σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν και εν κοινωνία μετ᾿ αυτής και με τας λοιπάς ορθοδόξους Εκκλησίας. Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης, ώστε να δίδωμεν άπαντες εν ενί στόματι και μία καρδία την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, εις έναν κόσμον, ο οποίος τυρβάζει περί πολλά και αγνοεί το «εν, ου εστι χρεία»”.