Με νέα εγκύκλιο η Σύνοδος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εορταστεί η Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα. Όπως προβλέπεται η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μέσα στους ναούς , ενώ μέσα στους ναούς θα ψάλλεται και το Χριστός Ανέστη.Οι καμπάνες των ναών θα ηχούν πένθιμα και αναστάσιμα αλλά αυτό , όπως  είπε και ο μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος αυτό δεν θα είναι κάλεσμά προς τους πιστούς.Οπως τόνισε και αναφέρεται και στην εγκύκλιο απαγορεύονται τα μεγάφωνα στον εξωτερικό χώρο των εκλησιών.

Οι Εκκλησίες και ανάλογα των συνθηκών θα είναι ανοικτές για ένα δίωρο μόνο για ατομική προσευχή. Οπως επισημαίνεται η τέλεση  όλων των ακολουθιών θα είναι  είναι λιτή και σεμνοπρεπής, σύμφωνα με το ήθος και την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Oσες δε  μεταδίδονται από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο «επιβάλλεται να πληρούν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ» ώστε να αποφευχθούν κακεντρεχή σχόλια εις βάρος της εκκλησίας.

Όλη η Εγκύκλιος

Γνωρίζομεν ύμίν ότι, εις τό Φύλλον τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β 1178/6.4.2020), έδημοσιεύθη ή ύπ' άριθ. Δ1αΙΓΠ.οικ.23093 Κοινή `Υπουργική Απόφασις (Κ.Τ.Λ.) τών `Υπουργών Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί `Υγείας μέ θέμα: «Επιβολή τού μέτρον τής προσωρινής απαyόρευσης τής τέλεσης κάθε είδους λειτουρyιών καέ ίεροπραξεών στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα άπό 12.4.2020 έως 20.4.2020», ήν καί άποστέλλομεν ύμϊν συνημμένως, παρακαλούντες διά τήν έφαρμογήν τών προβλεπομένων έν αυτή.

`Ωσαύτως, γνωρίζομεν ύμϊν ότι κατά τήν Συνεδρίαν τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τ ης Ελλάδος της 1 μηνός Απρίλιον έ.έ., σννεζητήθησαν έκτενώς τά περί τής τελέσεως τών Ιερών Ακολουθ ιών τής Μεγάλης `Εβδομάδος καί άπεφασίσθησαν τά έξής:

1) `Η τέλεσις τών, κατά τήν έν λόγω περίοδον, δέον νά είναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ήθος καί τήν παράδοσιν τής 'Ορθοδόξον Καθολικής 'Εκκλησίας. 'Ιδίως αΙ μεταδιδόμεναι άπό τής τηλεοράσεως ή τον διαδικτνον Ιεραί Ακολουθίαι έπιβάλλεται νά πληρούν τά προβλεπόμενα ύπό τής Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οίανδήποτε άφορμήν πρός κακεντρεχή σχόλια .`Υπενθνμίζομεν ώδε τά ήδη ύμϊν έγνωσθέντα, διά τής ύπ' άριθ. 3016/ 2.4.2020 Συνοδικής 'Εγκυκλίου, περί άπυφνγής τελέσεως σνλλειτούργων καί φωτογραφικών στιγμιοτύπων άπό τας Ιεράς Ακολουθίας, ώς και άπαγορέυσες της

 χρήσεως τών εξωτερικών μεγαφώνων τών `Ιερών Ναών.

'Επί πλέον, λόγω τών έκτάκτων συνθηκών τών ήμερων έπιβάλλεται:

α) ή περιφορά τού 'Επιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκενήν όπως περιορισθή άποκλειστικώς εντός τον `Ιερού Ναού καί

β) ή τελετή τής Αναστάσεως γένηται εντός τού `Ιερού Ναού, τήν συνήθη ώραν, ήτοι τήν 12η' τού μεσονυκτίού τού Μεγάλου Σαββάτου.

`Η χρήσις τών κωδώνων των `Ιερών Ναών δέν είναι απαραίτητος κατά τήν έναρξιν τών ιερών Ακολουθιών. Δύνασθε, όμως, νά κάμνητε χρήσιν αύτων κατά τήν ή μέραν τής Μεγάλης Παρασκευής, ότε θά σημάνουν πενθίμως ώς είθισται, καί κατά τήν τελετήν τής Αναστάσεως, ψαλλομένου τού «Χριστός Ανέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικώς.
Τό ωράριον άπασών τών ιερών Ακολουθιών καί τών Οε ίων Λε ιτονργιών τής Άγίας καί Μεγάλης 'Εβδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν ύπόδειξιν δτι τό ίερόν Εύχέλαιον δέον όπως τελεσθή τήν πρωίαν τής Μεγάλης Τετάρτης, αντί τής Προηγιασμένης Θείας   Λειτουργίας, και οχι κατα το σπέρας.
Αι θύραι τών `Ιερών Ναών θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν άπασών τών ιερών Ακολουθιών. Αι θύραι θά άνοίγωνται τουλάχιστον δύο ώρας μετά τό πέρας τών κατά τήν πρωίαν έκάστης ημέρας τής Μεγάλης `Εβδομάδος ιερών Ακολουθιών, ήτοι άπό τής 11η πρωΙνής ώρας έως τήν 1η'' μ.μ., πλήν τής Μεγάλης Παρασκευής, ότε, καί έξ αίτίας τού γεγονότος ότι ώ ίεραί Άκολονθίαι αύτής περατούνται άργότερον, τό άνοιγμα   των θυρών γενήσεται από της 1ης μ.μ. ώρας έως τήν 5η`' μ. μ.
`Η "Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ότι επιτρέπεται, συμφώνως τοις θείοις καί ίεροις Κανόσι καί παλαιοτέραις Άποφάσεσιν Αύτής (βλ. σχετικώς τήν ύπ άρι0. 244/10.2.1917 Συνοδικήν 'Εγκύκλιον), ή κατ' οίκονομίαν λύσις τής αύστηράς νηστείας τής Μεγάλης `Εβδομάδος, δι' άσους έκ τού Χριστεπωνύμου πληρώματος υφίσταται επικρεμάμενος κίνδυνος κατά τής ύγιείας καί τής ζωής των, ίδία δέ τών έγκύων, τών λεχcύν, τών θηλαζονσών, τών γερόντων, τών έν άσθενείαις κατακειμένων καί των άναρρωννόντων. Καθίσταται σαφές δτι πρόκειται περί αναστολής εφαρμογής τον ιερού Κανόνος καί ουχί καταργήσεώς τον, καί μόνον δι' άσους έχουν προβλήματα ύγείας.

Ταύτα πάντα γνωρίζουσι ύμίν ή Διαρκής `Ιερά Σύνοδος, τονίζει τήν άπόλντον ανάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν αυτών, ήτις τυγχάνει απαραίτητος καί ώς πρός τήν διασφάλισιν τής επεκτάσεως τής Αποφάσεως διά τήν τέλεσιν τών Ιερών Άκολονθιών είς άπαντας τούς `Ιερούς Ναούς καί τάς `Ιεράς Μονάς, έστω πρός καιρόν καί κατ' άκρον έκκλησιαστικήν οίκονομίαν «κεκλεισμένων τών Θυρών» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ή'1 Απριλίου έ.έ., όπότε λήγει ή Ισχύς τής Κ.Υ.Α. Πρός τον σκοπόν τούτον παρακαλείσθε άπαντες όπως ύποδείξητε τά δέοντα πρός τούς ύφ' ύμάς 'Εφημερίονς, οί όποίοι οφείλουν νά γνωρίζούν ότι ύπό τοιαύτας κρισίμούς στιγμάς, καθ άς διακυβεύεται ή ύγίε ια τών ανθρώπων, δέν ώφελούν τάσεις αυτονομήσεως ιλcπό τής κοινής πορείας τής έκκλησιαστικής νηός, αλλ' απαιτείται πιστή υπακοή είς τάς αποφάσεις τών αρμοδίων οργάνων, συνεχείς καί Θερμές προσευχές, ώς καί ειλικρινής καί έμπρακτος μετάνοια.