Αγαπητοί Πατέρες της Ιεράς Μονής Σινά και Μοναχές της Φαράν και Ελληνορθόδοξα τέκνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ,

Ευρισκόμενος στην Αθήνα για τους γνωστούς λόγους υγείας μου και αποκλεισμένος εν Ελλάδι λόγω των απαγορεύσεων, σας χαιρετώ μετά πολλής χαράς, πληροφορούμενος για την άριστη υγεία όλων σας, αλλά και όλων των αγαπητών μας περιοίκων Βεδουΐνων.

Ο Πανάγαθος Θεός, διά πρεσβειών της Αγίας Αικατερίνης και πάντων των εν τω Σιναίῳ Όρει αθλήσει και ασκήσει διαλαμψάντων αγίων, σάς διαφυλάττει από της φοβεράς επιδημίας του κορονοϊού (Covid 19), που συνταράσσει όλη την Οικουμένη.

Δόξα τω Θεώ, το Αιγυπτιακό κράτος αντιμετώπισε εξ αρχής το πρόβλημα με μεγάλη επιτυχία κατ’ άνθρωπον, επιβάλλοντας απολυμαντικά μέτρα, αλλά και προβαίνοντας σε απαγόρευση των μετακινήσεων και των μεγάλων συναθροίσεων, ακόμη και των θρησκευτικών ομάδων σε Ναούς και τζαμιά, για τον φόβο της γρήγορης μεταδόσεως, κάτι που βεβαίως είχε άμεσο αντίκτυπο στην ζωήν μας.

Και οι απαγορεύσεις αυτές έχουν μεταβάλει όχι μόνον την καθημερινή ζωή όλων, αλλά - εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδος των Παθών και του Αγίου Πάσχα - μάς δυσκολεύουν και μάς προβληματίζουν ιδιαίτερα.

Πρέπει, όμως, να κατανοούμε τα μέτρα αυτά και να μη δυσανασχετούμε. Χρειάζεται πολλή προσοχή και διάκρισις και υπακοή τοις Ηγεμόσι, που μεριμνούν για την ζωή των πολιτών.

Σύντομα θα παρέλθουν όλα αυτά και θα επανέλθουμε όλοι στο σύνηθές μας λατρευτικό πρόγραμμα. Όταν υπάρχῃ σε έξαρση κάποια επικίνδυνη πυρκαγιά, θα προσφέρωμε πάσῃ θυσίᾳ την βοήθειά μας και, μετά το σβήσιμό της, θα τρέξωμε στους Ναούς, ευχαριστούντες τον Θεόν και παρακαλώντας Τον να μάς ελεήσῃ, διότι Τον ξεχάσαμε.

Και θα μπορούμε εν ηρεμίᾳ, και όχι εν βρασμώ, να κάνωμε την αυτοκριτική μας και να αναζητούμε εις βάθος το γιατί, και να θεολογούμε και να αναλύουμε και να φιλοσοφούμε. Στην παρούσα σύντομον φάσιν: σιωπή και προσευχή, και να ενθυμούμεθα την προτροπήν του Κυρίου, που μάς καλεί να γινώμεθα «φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί». Φρόνησις και ακεραιότης, ακεραιότης αλλά και φρόνησις. Η Σιναϊτική ιστορία έχει πολλά να μάς διδάξῃ επ’ αυτού.

Εις ό,τι αφορά την Κεντρικὴν Μονήν, οι πάντοτε ευγενείς Αιγυπτιακές Αρχές και ο Πολιτικός Διοικητής κ. Χάλιντ Φούντα δεν μάς στέρησαν τις – πολύ πρωϊνές άλλωστε - Ακολουθίες μας, βεβαίως χωρίς εξωτερικούς επισκέπτες, και άρα θα παρευρίσκωνται μόνον οι Πατέρες και οι εν τη Μονή εργαζόμενοι και διαβιούντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Ο άγιος Δικαίος, ο οποίος με αντικαθιστά, θα ρυθμίζῃ τα των ιερών Ακολουθιών και θα αντιμετωπίζῃ τα όποια τυχὸν θέματα, μαζὶ και με τους λοιπούς Πατέρες της Ιεράς Συνάξεως.

Να προσεύχεσθε εκτενώς και να ευχαριστήτε τον Θεόν, που σάς δίδει την δυνατότητα να έχετε Ακολουθίες και την θείαν Λειτουργίαν, κάτι που όχι μόνον το εν Ραϊθώ ποίμνιον της Αρχιεπισκοπής αλλὰ και οι αποκλεισμένες στην Φαρὰν μοναχὲς θα στερηθούν.

Να εύχεσθε λοιπόν δι’ όλους αυτοὺς και διά την ελάχιστότητά μου, και να μην ξεχνάτε να μνημονεύετε υπὲρ αναπαύσεως του μακαριστού αδελφού μας αειμνήστου ιερομονάχου Παύλου.

Πατέρες και αγαπητά μου τέκνα, το φετεινὸ Πάσχα είναι κατ’ άνθρωπον πολὺ διαφορετικὸ απὸ αυτό που έχουμε συνηθίσει και από αυτό που θα θέλαμε.

Όμως δεν παύει να είναι Πάσχα Κυρίου, και μάς το χαρίζει ο Θεὸς για να εορτάσωμε. Πολλοί Χριστιανοί στο διάβα των αιώνων βρέθηκαν στην ανάγκη να εορτάσουν σε καταστάσεις πολύ δυσχερέστερες από εμάς, εξ απόψεως εξωτερικών συνθηκών.

Παρ’ όλα ταύτα, πολλοί από αυτούς κατάφεραν σίγουρα να μη χάσουν τον στόχο και επέτυχαν να ζήσουν μέσα τους το Πάσχα. Αυτούς καλούμεθα να μιμηθούμε, χωρίς να παρασυρώμεθα από τις δυσκολίες των συνθηκών και χωρίς να μάς ταράσσουν λογισμοί «εξ αριστερών ή και δεξιών».

Εύχεσθε και υπὲρ εμού και της υγείας μου. Ευλογημένες οι ημέρες των Αγίων Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Θαρσείτε, ο Αναστὰς Υιός του Θεού που νενίκηκε τον κόσμον, μάς καλεί όλους ανεξαιρέτως εις μετάνοιαν.

Και θα «ποιήσῃ συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι υμάς υπενεγκείν», ειρηνεύοντας την ταραγμένη τώρα θάλασσα της ανθρωπότητος.