Αρχική » Φανάρι : φοράτε μάσκες, μην ασπάζεστε τις εικόνες

Φανάρι : φοράτε μάσκες, μην ασπάζεστε τις εικόνες

από christina

 

Το Φανάρι  για μια ακόμη φορά προσπαθεί να πείσει τους πιστούς να μην παρασυρθούν και αγνοήσουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο κίνδυνος της Πανδημίας δεν έχει εκλείψει και για το λόγο αυτό τους ζητά να φορούν μάσκες, να πλένουν τα χέρια τους και να τηρούν της αποστάσεις.Επίσης, παρά τις αντιδράσεις επισημαίνει στους πιστούς να μην ασπάζονται τις εικόνες και τα χέρια των ιερέων και να μην χρησιμοποιούνται στους ναούς κλιματιστικά.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι:

1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των,

2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες,

3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις,

4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, καί

5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων.

Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ