Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος με εγκύκλιό του  δεν πρόκεται να αλλάξει τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας μετά και την απόφαση της Συνόδου του Πατριαρχειου, διαχωρίζοντας τη θέση του από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.Ελπιδοφόρο

Στην εγκυκλιό του αναφέρει: 

Με την Χάρη του Παναγίου Θεού, συνεδρίασε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την Σεπτή Προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στο Σαμπεζύ της Ελβετίας, όπου συνεζήτησε περί του σπουδαίου ζητήματος του τρόπου μεταδόσεως στους πιστούς του Μυστηρίου των Μυστηρίων, της Θείας Κοινωνίας. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος έλαβε υπ’ όψιν την γνώμη και τις απαντήσεις των λοιπών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, όπως είχε ζητηθεί από τον Παναγιώτατο.

Η επίσημη απόφασις,  στην 2η παράγραφο:

«Ως προς τον τρόπον μεταδόσεως των Αχράντων Μυστηρίων εις τους πιστούς, η Εκκλησία, σεβομένη την Ιεράν Παράδοσιν, την συνυφασμένην αρρήκτως με την καθ' ημέραν εκκλησιαστικήν πρακτικήν και κενωτικήν εμπειρίαν, διακρατεί τα από αιώνων και μέχρι σήμερον ισχύοντα, ως φύλαξ και φρουρός ανύστακτος των παραδοθέντων υπό των Αγίων Πατέρων, και ουδεμίαν ανάγκην ευρίσκει δι’ αλλαγήν του τρόπου τούτου και μάλιστα υπό την πίεσιν εξωγενών παραγόντων».

Ως εκ τούτου, η απόφασις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου είναι ξεκάθαρη ως προς το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία αλλαγή στον παραδοσιακό τρόπο μεταδόσεως και μεταλήψεως της Θείας Κοινωνίας, όπως γίνεται επί πολλούς αιώνες.

Επιπλέον, στην 3η παράγραφο της Αποφάσεως γίνεται σαφές ότι: «Συγχρόνως, η Μήτηρ Εκκλησία, μεριμνώσα διά τας ιδιαιτέρας ανάγκας των τέκνων αυτής εν τη Διασπορά, προτρέπει τους εν αυτή διακονούντας Ποιμενάρχας όπως, εν τη ποιμαντική αυτών ευαισθησία, ευθύνη και συνέσει, οικονομούν προσωρινώς τα ανακύψαντα εκ των τοπικών νόμων της Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε εν συντονισμώ με το εν Φαναρίω Ιερόν Κέντρον, διά την μείζονα πνευματικήν ωφέλειαν του Χριστωνύμου λαού».

Η Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσέης εξαρχής και με απόλυτη συνέπεια ακολουθεί και συμμορφώνεται με τους τοπικούς, Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς Νόμους και τις οδηγίες, και θα συνεχίσει να το πράττει με ακρίβεια. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί κανένας περιορισμός ή αλλαγή στον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας σε καμία Πολιτεία εντός της πνευματικής δικαιοδοσίας της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Είμεθα λοιπόν ευγνώμονες προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο γι’ αυτήν την σπουδαία απόφαση. Ας συνεχίσουμε αγαπητοί μου να προσευχόμαστε και να ικετεύουμε τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό να μας παρέχει την Χάρη Του, ιδιαίτερα κατ’ αυτές τις δύσκολες και αβέβαιες στιγμές, όπου τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν επηρεάσει τους πιστούς μας αλλά και ολόκληρη τη Χώρα μας. Ευχόμενος όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προστατεύει και διαφυλάττει όλους εσάς, διατελώ