ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

 

Αίγιον, 28 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

ΒΛΑΣΣΙΟΝ ΤΡΕΧΛΗΝ (Vlassis Trechlis)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τέως ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ.

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

Αγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,

           Δεν έχω την τιμήν να Σας γνωρίζω, παρά το γεγονός, ότι υπηρέτησα τον τόπον αυτόν επί τεσσαράκοντα καί ένα (41)έτη! Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, ότι ως χριστιανός, ως πιστός δηλ. άνθρωπος, δεν έχετε αναπτύξει  σχέσεις με την Μητέρα Εκκλησία και τούς λειτουργούς Της! Εις την πολυχρόνιον αρχιερατικήν μου πορείαν ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνηντήθημεν!

           Παρά ταύτα έχετε το θράσος, ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ, να με κρίνετε και να με κατακρίνετε δημοσίως με μίαν πολύ σκληράν, με μίαν ΧΥΔΑΙΑΝ θα έλεγα, γλώσσαν, παρά το γεγονός, ότι υπηρετήσατε την Ελληνικήν Παιδείαν και ως εκ τούτου έργον Σας και αποστολή Σας ήτο και εξακολουθεί να είναι η διαμόρφωσις ενός «χρηστού χαρακτήρος» εις τους Ελληνόπαιδας μαθητάς Σας!Μέχρι σήμερον εγνώριζα,  ότι οι Καθηγταί στα Σχολεία διδάσκουν τήν χρηστοήθειαν! Τώρα μόλις διαπιστώνω, ότι ενίοτε, δυστυχώς, διδάσκουν και την χυδαιο-ήθειαν!

 Πιστά, λοιπόν, της Εκκλησίας τέκνα μου προσεκόμισαν επ’ εσχάτων κάποια στοιχεία από τα μέσα Κοινωνικής Δικτυώσεως, όπου με υβρίζετε χυ-

δαιότατα!

Δεν γνωρίζω, εάν ταύτα αληθεύουν! Σας παραθέτω όμως τινά εξ αυτών, ώστε να λάβετε γνώσιν και Υμείς.

Ούτω, λοιπόν, εις την ηλεκτρονικήν έκδοσιν της Εφημερίδος «Τύπος της Αιγιάλειας» της 7ης Σεπτεμβρίου, αναγράφεται ως είδησις η φράσις: «ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Ο κορωνοϊός υπάρχει, αλλά είναι το τέχνασμα των σκοτεινών δυνάμεων».

 Ακολούθως παρατίθενται σχόλια αναγνωστών της ηλεκτρονικής ταύτης εφημερίδος, μεταξύ των οποίων εμφανίζεσθε και Υμείς, κ. Καθηγητά, διά να καταθέσετε κάποιους βαρείς, βαρυτάτους θα έλεγα και συγχρόνως χυδαίους, χαρακτηρισμούς διά την ελαχιστότητά μου, τούς οποίους ανταλλάσσετε είτε με κάποιαν κυρίαν Στέλλαν Τσεσμετζόγλου, η οποία επίσης με υβρίζει χυδαιότατα, είτε με τον κ. Γεώργιον Τζάκην, ο οποίος αντιτίθεται προς Υμάς και με υπερασπίζεται!

Ιδού, λοιπόν, ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, δηλ. κάποιοι χαρακτηρισμοί περί του προσώπου μου:  

«Δημόσιος βλάκας».
 Προς τον κ. Τζάκη γράφετε: «Εσύ υποστηρίζεις αυτόν τον μισάνθρωπο; Τον Αντίχριστο;» και τον παραπέμπετε εις το YouTube.com, διά να ίδη «Παραληρηματικό εμετικό κήρυγμα Αμβρόσιου».
Προς την καν Τσεσμετζόγλου γράφετε: «Δεν ήταν χωροφύλακας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα..….Το πρόβλημα του είναι ο μισανθρωπισμός του, κόντρα στις γραφές του ευαγγελίου και στο αγαπάτε αλλήλους. Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία!!!».
Και όταν η κυρία Τσεσμετζόγλου σας γράφει περί εμού: «….αλλά αυτός έχει χάρη (εννοεί έχει χάσει) κάθε ίχνος αγάπης προς το ποίμνιό του»,

 Αγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,

               Δεχθήτε, παρακαλώ, την έκφρασιν της ευγνωμοσύνης μου διά τα παραπάνω υβριστικά λόγια σας περί της ελαχιστότητός μου. Σας διαβεβαιώ, ότι μέχρι σήμερον ουδείς έτερος εξεφράσθη  με τοιούτον απρεπέστατον τρόπον περί του προσώπου μου! Σας ανήκει, λοιπόν, το βραβείον διά τον επαίσχυντον τρόπον της προς με συμπεριφοράς Σας. Εύχομαι και προσεύχομαι εις τον Φιλάνθρωπον Κύριον να Σας συγχωρήση και να Σας ελεήση. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ όμως κρατώ τους βαρυτάτους χαρακτηρισμούς Σας ως τίτλους τιμής:

Δημόσιος βλάκας!
Μισάνθρωπος!
Αντίχριστος!
Δεν έχει καμμιά σχέση με την Εκκλησία!!!
Ένας στείρος άνθρωπος!
Διάλεξε ένα επάγγελμα το οποίο δεν του πήγαινε!!!»

  Εύχομαι και προσεύχομαι εις τον Φιλάνθρωπον Θεόν περί Υμών με τα λόγια του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου διά τους λιθο-βολούντας Αυτόν και σταυρωτάς Του: «Κύριε, μη στήσης τω δούλω Σου Βλασσίω την αμαρτίαν ταύτην"!(Πράξ. κεφ. ζ΄, 59-60)

Τέλος, διά την αναξιότητά μου παρήγορα είναι τα λόγια του Κυρίου μας:

22 Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.


23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν»

 (βλ. Λουκ. στ΄, 22-23)

 Τέλος, οφείλω να σας διαβεβαιώσω, ότι εις την ζωήν μου προσπαθώ να  εφαρμόζω πάντοτε τα λόγια του Κυρίου μου διά τους κατά καιρούς υβριστάς μου:

« 27 ᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν·  29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.» (βλ. Λουκ. στ΄, 27-36).  

 Ταύτα, λοιπόν, μετά πολλής εν Κυρίω αγάπης.

Επί δε τούτοις διατελώ

 Ευχέτης  Υμών προς  Κύριον

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ