Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Φανάρι, με αφορμή την αναζήτηση νέου ιεράρχη, ο οποί­ος θα διαδεχτεί τον 86χρονο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Ο κ. Δημήτριος απολαμβάνει τον απόλυτο σεβασμό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και της ελ­ληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ, ωστόσο, όπως συμβαί­νει πάντα, ο κύκλος των συζητήσεων έχει ανοίξει εδώ και καιρό, προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο πρό­σωπο. Η επιλογή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, επειδή έχει έντονα πολιτικά χαρακτηρι­στικά, αποκτά ιδιαίτερο ενδια­φέρον για το σύνολο της Ορθο­δοξίας, για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ενώ και η Ρωσία δεν μένει αδιάφορη.

Τον πρώτο λόγο, βεβαίως, έχει το Οι­κουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θέλει αυτήν τη φορά να καταλή­ξει στο πλέον ενωτικό πρόσωπο, ώστε να αποφύγει όσα ακολού­θησαν της αντικατάστασης του Ιάκωβου από τον Σπυρίδωνα το 1996, ο οποίος τρία χρόνια αργό­τερα, μετά τις έντονες αντιδρά­σεις των ομογενών, αναγκάστη­κε να παραιτηθεί!

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το Φανάρι φαίνε­ται πως έχει επιλέξει για νέο Αρχι­επίσκοπο Αμερικής τον Γαλλίας Εμμανουήλ, αλλά η επιλογή αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την ελλη­νική κοινότητα, η οποία φοβά­ται ότι υπάρχει κίνδυνος να διχα­στεί και πάλι, έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας του Δημητρίου, μιας παρουσίας η οποία λειτούργησε ενωτικά. Ο ίδιος ο Δημήτριος, όμως, λόγω της ηλικίας του, εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να παραχωρήσει τη θέση σε άλλον, νεότε­ρο, ώστε να είναι δίπλα του σε ό,τι και αν τον χρειαστεί.

Ο κ. Εμμανουήλ είναι πρόεδρος της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ενώ

 

έχει κάνει σπουδές στη Γαλλία και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη

 

 

 

Ο κ. Βαρθολομαίος, σε μια δύσκολη περίοδο για τους ανά τον κόσμο Ορθοδόξους, φαίνεται πως θα ήθελε για διά­δοχο του Δημητρίου έναν νέο με δυναμισμό και γνώσεις. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, τα συγκεντρώνει ο 57χρονος Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμα­νουήλ Αδαμάκης. Ο κ. Εμμανουήλ είναι πρόεδρος της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ενώ έχει κάνει σπουδές στη Γαλλία και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη. Όσοι διαφωνούν με την επιλο­γή του υποστηρίζουν ότι ο κ. Εμμανουήλ έχει καλές σχέ­σεις με τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, που θεωρείται ο «υπ’ άριθμόν δύο» της Ρωσικής Εκκλησίας. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι -στελέχη κυρίως της ομογένειας- οι οποίοι δεν έχουν κάτι προσωπικό με τον Μη­τροπολίτη Γαλλίας, αλλά θα ήθελαν να δουν στον θρόνο τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ο οποίος, όμως, δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Έτσι, τα περιθώρια επιλογής είναι λίγα, εκτός εάν προκύψει κάποιο πρόσωπο-έκπληξη, ώστε να αποφευ­χθούν οι αντιδράσεις. Όπως και να εξελιχτεί η κατάστα­ση, χρόνος υπάρχει, οπότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπορεί να προωθήσει όποιον υποψήφιο επιθυμεί για τη θέση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Υπερτίμου και Εξάρχου Ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, αφού την τε­λική επιλογή θα κάνει το Φανάρι.