Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η μετακίνηση εργαζομένων και εθελοντών σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου δίνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Tι ισχύει 

1) Οἱ μετακινούμενοι Κληρικοί καί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱ. Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:

α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,

β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Μητρῴου Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἰς τήν ἱστοσελίδα apografi.gov.gr καί κατ᾿ ἐξαίρεσιν μέσῳ τῆς εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/ 23.10.2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ὁρισθείσης εἰδικῆς Ἐντύπου Βεβαιώσεως, ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 1), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.

2) Οἱ μετακινούμενοι τακτικοί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι δέν μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱ. Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:

α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,

β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, συμφώνως  ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.

3) Οἱ μετακινούμενοι ἐπί συμβάσει ὑπάλληλοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:

α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,

β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τοῦ Πληροφοριακοῦ Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καί κατ᾿ ἐξαίρεσιν μέσῳ τῆς δημοσιευθείσης εἰς τήν ἱστοσελίδα forma.gov.gr ἐντύπου «Βεβαιώσεως Κυκλοφορίας Ἐργαζομένου» (Τύπου Α), ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 2), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως ὑπό τοῦ ἐργοδότου, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.

4) Τό μετακινούμενον πάσης φύσεως ἐθελοντικόν προσωπικόν (ἄμισθοι Κληρικοί, μέλη Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, Μητροπολιτικῶν κ.λπ. Συμβουλίων, ἐκκλησιαστικοί ἐπίτροποι, ἱεροψάλται, νεωκόροι κ.ἄ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν, πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:

α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,

β) Βεβαίωσιν Κινήσεως Ἐθελοντοῦ,  ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα,

γ) Ἀντίγραφον τῆς  Ἐγκυκλίου τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ Γενικοί Διευθυνταί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) ὑπογράφουν καί σφραγίζουν οἱ ἴδιοι τήν ἀφορῶσαν εἰς αὐτούς σχετικήν Βεβαίωσιν τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος, οἱ Σχολάζοντες καί οἱ Τιτουλάριοι Μητροπολῖται λαμβάνουν ταύτην ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῷ οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι ὑπό τῶν οἰκείων αὐτῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἅπαντες δέ πρέπει νά φέρουν καί ἀντίγραφον τῆς ς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.