H δράση της Εκκλησίας στο Εξωτερικό ενισχύεται με απόφαση της κυβέρνησης.Ενισχύεται η Η Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών υποθέσεων του υπουργείου Παιδείας, ενώ όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ , σύμφωνα με το πρακτορείο "Ορθοδοξία", ρυθμίζονται  και θέματα που έχουν σχέση με τη διοικητική οργάνωση του Αγίου 'Ορους.

Ο νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα αφορά ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση με την  “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας".

Με τον νέο νόμο  ανοίγει επί της ουσίας  ο δρόμος για την "εκκλησιαστική διπλωματία" τουλάχιστον στις περιοχε΄ς όπου δραστηριοποιούνται ορθόδοξες Εκκλησίες.Επίσης , δίνεται η δυνατότητα , να ανατπυχθούν και ανθρωπιστικές δράσεις.

Παράλληλα  καθορίζεται και ο τρόπος επιλογής της διοίκησης του Αγίου Όρους η οποία μπορεί  να προέρχεται και από  τον ιδιωτικό χώρο.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και θρησκευτικές αρχές, για την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση των θεμάτων που αναφέρονται στις εκτός της Χώρας Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα, τον Απόδημο Κλήρο και τη Διοίκηση του Αγίου Όρους.
Ειδικότερα, η Ε4 Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
α) την τήρηση των σχέσεων και της επικοινωνίας της Ελλάδας με τον Οικουμενικό Θρόνο, τα λοιπά Πρεσβυγενή και άλλα Πατριαρχεία, τις ανά τον κόσμο Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες γενικά, καθώς και τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανακύπτει από την επικοινωνία αυτή,
β) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχέσεων μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών,
γ) την παρακολούθηση των σχέσεων της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις γενικά,
δ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ζητημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις υπαγόμενες σ’ αυτό Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και τις Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Ιερές Μονές και Ιδρύματα στην Ελλάδα,
ε) την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή του Όρους Σινά,
στ) τη συνεργασία με τη Διοίκηση του Αγίου Όρους σε θέματα αναγόμενα στην ρμοδιότητά της, στο πλαίσιο της άσκησής της κατά το άρθρο 105 του Συντάγματος κρατικής εποπτείας,
ζ) τη μέριμνα για τα εκκλησιαστικά θέματα των Ελλήνων στο εξωτερικό και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για την ανάπτυξη μεταξύ των Αποδήμων των δεσμών της Ορθοδοξίας, ως εθνικού και πνευματικού παράγοντα,
η) την παροχή βοήθειας στους Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς για τη σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας στις Πανεπιστημιακές ή Εκκλησιαστικές Σχολές και κάθε αρωγής για την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος μεταξύ των Αποδήμων,
θ) τη διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας του απόδημου Κλήρου, των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών, των εκκλησιαστικών Κέντρων και Σχολών, Ιδρυμάτων και Σωματείων που βρίσκονται στο εξωτερικό,
ι) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εκκλησίας και των λληνορθόδοξων Εκκλησιών στο εξωτερικό και μεταξύ των τελευταίων και των Ανωτάτων Θεολογικών Σχολών στην Ελλάδα,
ια) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετερόδοξων Εκκλησιών, Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα,
ιβ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργείο, των υποθέσεων που ανάγονται στην άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ιδρυμάτων και σωματείων των αλλοδαπών θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα,
ιγ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετερόδοξων Εκκλησιών, αλλοδαπών Θρησκευμάτων και ξένων εκκλησιαστικών εκπαιδευτηρίων, ιδρυμάτων και σωματείων στην Ελλάδα.

Διοίκηση του Αγίου Όρους
Αναφορικά με τη Διοίκηση του Αγίου Όρους ο νέος νόμος προβλέπει τα εξής
1. Του προσωπικού της Διοίκησης του Αγίου Όρους προΐσταται Διοικητής, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Διοικητή. Έδρα της Διοίκησης είναι οι Καρυές.
2. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ορίζονται:
α) ο Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενη από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους. Ο τίτλος του Διοικητή μπορεί να απονέμεται σε ιδιώτη, ο οποίος δεν καταλαμβάνει θέση εντός της Δημόσιας Διοίκησης και παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η οποία αναφέρεται ρητά στο διάταγμα ορισμού, όλες οι διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες της παρ. 1 και του Οργανισμού Διοικήσεως του Αγίου Όρους, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή,
β) ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο ειδικών θέσεων, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους.