Νοσοκομεῖον Ρίου, Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, ὥρα 16:47.

Δηλώνω ὅτι, ὅσα κείμενα ἔγραψα, βιβλία καὶ ἄρθρα, τὰ ἔγραψα μὲ προοπτικὴ νὰ προασπισθῶ τὸ κορυφαῖον τρίπτυχο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν δικαιοσύνην.

Δὲν ὑπῆρξα ἀλάθητος.

Ἐὰν, χωρὶς τὴν πρόθεσιν καὶ τὴν θέλησίν μου, ἠδίκησα οἱονδήποτε, ζητῶ ἀπὸ βάθους καρδίας μου συγγνώμην ἀπὸ τοὺς τυχὸν ἀδικηθέντας καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἴδιος παρέχω ἐγκαρδίως καὶ τὴν δική μου συγγνώμην πρὸς πάντας καὶ αἰτοῦμαι τὶς προσευχὲς πάντων γιὰ νὰ ἐλεηθῶ ἀπὸ τὸν Κύριον.

Χριστὸς ἀνέστη!

Πατήρ Ιωάννης Διώτης