Αρχική » Απάντηση Ι.Μ. Πειραιώς στις υποδείξεις του Αναστασίου Βαβούσκου για την εκκλησιαστική Δικαιοσύνη

Απάντηση Ι.Μ. Πειραιώς στις υποδείξεις του Αναστασίου Βαβούσκου για την εκκλησιαστική Δικαιοσύνη

από christina

Ανακοόινωση κατά των θέσεων που έχει καταθέσει δημοσίως ο δικηγόρος κ.Αναστάσιος Βαβούσκος για την εκκλησιαστιαστική διακιοσύνη με αφορμή τις ποινές αργίες που επέβαλε ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ.Μακάριος , εξέδωσε η μητρόπολη Πειραιώς .

Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ὑπογράφεται ἔχει ἀναλάβει αὐτοκλήτως τόν ρόλο τοῦ «κήνσορος» τῆς Ἐκκλησιστικῆς Δικαιοσύνης καί χωρίς γνώση τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν ἀποφαίνεται ex catedra, διότι ὡς γράφει, γιατί μέ τόν «θεσμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδσύνης καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν κληρικῶν δέν παίζεις».

Γιά νά ἐκφέρεις ὅμως γνώμη ἐπί δικαστικῶν θεμάτων πρέπει νά ἔχεις ὑπ’ ὄψιν σου τά πραγματικά περιστατικά καί τά σχετικά δικαστικά ἔγγραφα καί ὄχι ἕνα ὀλιγόλογο ἀνακοινωθέν.

Τό λάθος τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Βαβούσκου εἰς τήν περίπτωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου ἐπαναλαμβάνεται διότι εἰς τήν κριτική του παρέμβαση διά τάς Ἀνακοινώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου «συνελήφθη» ἀγνοῶν ὅτι κατά παγίαν νομολογίαν τοῦ ΣτΕ ἡ πρόβλεψις τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», διά τῆς ὁποίας μετ’ ἔγγραφον ἤ προφορικήν ἀπολογίαν ἐπιβάλλεται ἀργία 30 ἡμερῶν μετά ἤ ἄνευ ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου καί μέχρι 6 μηνῶν ἄν προεκλήθη σκανδαλισμός, ἐπιβάλλεται καί εἰς ἐγγάμους Πρεσβυτέρος καί Διακόνους.

Ἑπομένως ἀπολύτως συννόμως ἐνήργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος ἐν προκειμένῳ.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ὁ Ἐντιμότατος κ. Βαβοῦσκος ἀγνοῶν τά κείμενα καί μή ἔχων γνώσιν τοῦ κατηγορητηρίου, ἀποφαίνεται καί πάλιν ἐσφαλμένως, διότι ἡ διαδικασία τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας» ἐπελέγη ὄχι ἀσφαλῶς διά τήν κατάγνωση αἱρετικῶν ἀπόψεων τοῦ Κληρικοῦ, ἀλλά διά τήν ἄκριτον δημοσίευσιν δίχα κανονικῆς εὐλογίας τοῦ Ποιμενάρχου του θεολογικοῦ κειμένου παρά τήν ὕπαρξη σχετικῆς ἐγκυκλίου ἐντολῆς αὐτοῦ.

Συνεπῶς, ὑφισταμένης κανονικῆς προβλέψεως διά τήν ἀπείθειαν καί καταφρόνησιν τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Ποιμενάρχου καί πρόκλησιν σκανδαλισμοῦ, πού ἀποτελεῖ παρεπόμενο ἀδίκημα βασικοῦ τοιούτου, διά τοῦ Η΄ Κανόνος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, νομίμως ἐφηρμόσθη ἡ διάταξις τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», πού σαφῶς προβλέπει καί τήν ἔκπτωση ἀπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, τήν ὁποία προδήλως ἀγνοεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀφαίρεση τῆς πνευματικῆς πατρότητος, αὐτή δέν ἐπεβλήθη ὡς κανονική ποινή, ἀλλ’ ὡς πνευματικό μέτρο καί διά πνευματικούς λόγους, πού ἐκφεύγουν τῆς δικανικῆς κρίσεως καί ἀνήκουν εἰς τήν θεόθεν ἐξουσία τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς διαδόχου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατά τό Κυριακόν Λόγιον «Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον…».

Ἑπομένως, ἡ ἄσκησις κανονικῆς διώξεως διά τάς αἱρετικάς κακοδόξους θέσεις τοῦ κατηγορουμένου πλέον Ἱερομονάχου, ἀφορᾶ σέ ἕτερο Κανονικό ἀδίκημα καί σέ ἕτερα πραγματικά περιστατικά, γιά τά ὁποῖα δέν ἔχει ὑπάρξη δικανική κρίσις οἱουδήποτε βαθμοῦ καί γιά τά ὁποία ὑφίσταται σαφεστάτη κανονική πρόβλεψις ὑπό πλήθους ἱερῶν κανόνων, πού ἀναφέρονται εἰς τήν ἄσκησιν τῆς κανονικῆς διώξεως τἠν ὁποίαν ἀγνοεῖ ὁ ἀποφαινόμενος κ. Βαβοῦσκος!!!

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν καθύβρισιν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀσφαλῶς καί ὑφίσταται κανονική πρόβλεψις, τήν ὁποία ἀγνοεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος, κολάζεται ὡς ἡ βλασφημία κατά τοῦ Παναγίου Θεοῦ τοῦ ἐνοικοῦντος εἰς τούς ἁγίου Του καί θεώσαντος αὐτούς.

Ἡ κανονική πρόβλεψις καί κατάγνωσις τῶν κανονικῶν ἐγκλημάτων, δέν ἑδράζεται ὡς ἐσφαλμένως θεωρεῖ ὁ κ. Βαβοῦσκος μόνον ἐπί τῶν Ἱ. Κανόνων, ἀλλά καί ἐπί τῶν Γραφικῶν Λογίων, πού ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία κανόνες δικαίου. Ἑπομένως ὁ Ἐντιμότατος κ. Βαβοῦσκος χωρίς γνώση τῶν δικαστικῶν κειμένων καί τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν ἀποφαίνεται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ