Άμεση ήταν η απάντηση της Ιεράς Συνόδου στο Υπουργειο Παιδείας και στην "κατ᾿επιλογή" καταγραφή των αποφοίτων κληρικών από τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, που το Υπουργείο προωθεί.

Σύμφωνα με τη νέα Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, σκοπός της οποίας είναι η απώτερη εξεύρεση λύσης Εκκλησίας και Πολιτείας, ζητείται από τις Μητροπόλεις να αποστείλουν και τον συνολικό αριθμό όλων των διορισθέντων Κληρικών Πτυχιούχων Α.Ε.Α., πριν ή μετά την χειροτονία τους, όπως και όσων το πτυχίο εξομοιώθηκε σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3432/2006.

Πιο συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος της Ι. Συνόδου αναφέρει:

Κατόπιν εισηγήσεως της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου και διευκρινιστικώς προς τα αιτηθέντα διά του υπ’ αριθ. 2148/976/24.5.2021 αποσταλέντος υμίν Συνοδικού Εγκυκλίου Σημειώματος στοιχεία, Συνοδική Εντολή και Εξουσιοδοτήσει παρακαλούμεν όπως, πέραν των σχετικών πινάκων των κατ’ έτος διορισθέντων Κληρικών Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), αποστείλητε και τον συνολικόν αριθμόν απάντων των διορισθέντων Κληρικών Πτυχιούχων Α.Ε.Α., προ ή μετά την χειροτονίαν αυτών, ως και των εξομοιωθέντων συμφώνως τη παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3432/2006, οίτινες υπηρετούν εις την καθ’ υμάς Ιεράν Μητρόπολιν.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεών Φιλόθεος