Η Μονή Βατοπαιδίου προέβη στην έκδοση ενός νέου βιβλίου του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού με τίτλο "Οσίων Μορφών Αναμνήσεις".

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον περιέχονται δι᾽ ὀλίγων αἱ βιογραφίαι ἐναρέτων μοναχῶν, ὁσίων μορφῶν, μερικοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἐγνώρισεν ὁ σεβαστὸς ἡμῶν Γέρων ­κατὰ τὴν πλέον τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος μοναχικὴν αὐτοῦ ζωήν.

Εἶναι πράγματι εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον σήμερον τὸ παρὸν πόνημα, διότι παρουσιάζει τὴν ἐνάρετον βιοτὴν ἀνδρῶν, οὐχὶ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ εἰς τοὺς δυσκόλους σημερινοὺς καιρούς, ἐντὸς τῆς καθολικῆς συγχύσεως τοῦ συγχρόνου κόσμου.

Ἀποδεικνύεται διὰ τῶν βιογραφουμένων Γερόντων (τῶν ὁποίων τινὲς εἶναι τόσον ἐγγύς, ὥστε καὶ ἡμεῖς οἱ νεώτεροι νὰ γνωρίσωμεν αὐτοὺς προσωπικῶς) ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ εἰς τὸν ἡμέτερον καιρὸν ἡ ἀπόκτησις τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ δύναται ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ καὶ σύγχρονα πρότυπα πρὸς μίμησιν διὰ μίαν ὑψηλοτέραν καὶ τελειοτέραν ἐν Χριστῷ ζωήν.

 (Από τον πρόλογο του βιβλίου)