Αρχική » Συνέχεια Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων για το 1821

Συνέχεια Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων για το 1821

από christina

Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την επέ­τει­ο της συμ­πλη­ρώ­σε­ως 200 ε­τών α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση του 1821. Τη­ρούν­ται ό­λα τα προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ως α­πό τον κο­ρω­νο­ϊ­ό.

Συγ­κε­κρι­μέ­να, την Πα­ρα­σκευ­ή 9 Ι­ου­λί­ου, το Ί­δρυ­μα Μου­σι­κής της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Καλ­λι­θέ­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στις 20:45 στον αύ­λει­ο χώ­ρο του 4ου Λυ­κεί­ου Καλ­λι­θέ­ας, Λε­ωφ. Ε­λευ­θε­ρί­ου Βε­νι­ζέ­λου (Θη­σέ­ως) 175, δί­πλα στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου, συ­ναυ­λί­α πα­ρα­δο­σια­κής μου­σι­κής με τί­τλο «Μορ­φές κλη­ρι­κών και λα­ϊ­κών που α­γω­νί­στη­καν, πά­λε­ψαν η θυ­σι­ά­στη­καν για την προ­ε­τοι­μα­σί­α και τον Α­γώ­να για την Ελευ­θε­ρί­α στην Ελ­λά­δα και την Ευ­ρώ­πη».

Καλ­λι­τε­χνι­κή ε­πι­μέ­λεια προ­γράμ­μα­τος Γιά­ννης Παυ­λό­που­λος, Ορ­χή­στρα Ι­δρύ­μα­τος Μου­σι­κής Ι.Α.Α. «ΟΡ.Ι.Μ.Α.Α.» Δι­εύ­θυν­ση Στέλ­λα Βα­λά­ση.

Την συ­ναυ­λί­α θα πα­ρου­σιά­σει ο Γενικός Δι­ευ­θυν­τής του Ι­δρύ­μα­τος Μου­σι­κής, Αρ­χιμ. Ει­ρη­ναί­ος Νά­κος, ο ο­ποί­ος θα συμ­με­τάσ­χει και καλ­λι­τε­χνι­κά.

Το Σάβ­βα­το 10 Ι­ου­λί­ου, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Σι­σα­νί­ου και Σι­α­τί­στης θα τι­μή­σει τη συμ­πλή­ρω­ση 150 χρό­νων λει­τουρ­γί­ας του ι­στο­ρι­κού Γυ­μνα­σί­ου Τσο­τυ­λί­ου με Αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, η ο­ποί­α θα τε­λε­σθεί στον Ι­ε­ρό N­α­ό της Κω­μο­πό­λε­ως. Θα προ­ε­ξάρ­χει ο Μη­τροπο­λί­της Σι­σα­νί­ου και Σι­α­τί­στης κ. Α­θα­νά­σιος. Το α­πό­γευ­μα στις 19:00 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δι­α­δι­κτυα­κή Η­με­ρί­δα αφι­ε­ρω­μέ­νη στον Ά­γιο Κο­σμά τον Αι­τω­λό, με ο­μι­λη­τές τον Ομότιμο Κα­θη­γη­τή κ. Μι­χα­ήλ Τρί­το, πρώ­ην Κο­σμή­το­ρα της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής ΑΠΘ, και τον κ. Η­λί­α Μo­γλε­νι­δη, ι­στο­ρι­κό ε­ρευ­νη­τή και υ­πο­ψή­φιο Δρα της Θe­ο­λο­γι­κης Σχο­λής ΑΠΘ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από τον σύνδεσμο  https://www.youtube.com/channel/UC8QrzI18ysWq9PJpCWNFn8Q.

Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Στα­γών και Με­τε­ώ­ρων σε συ­νερ­γα­σί­α με τη Μη­τρο­πο­λι­τι­κή Α­κα­δη­μί­α Θε­ο­λο­γι­κών και Ι­στο­ρι­κών Με­λε­τών των Α­γί­ων Με­τε­ώ­ρων δι­ορ­γα­νώ­νει α­πό τις 10.00 έ­ως τις 14.00 Ε­πι­στη­μο­νι­κή Η­με­ρί­δα με θέ­μα: «Με­τέ­ω­ρα και Ε­πα­νά­στα­ση του 1821- Μαρ­τυ­ρί­ες α­πό τα χρό­νια της Τουρ­κο­κρα­τί­ας». Η Η­με­ρί­δα θα λά­βει χώ­ραν στο Εκ­θε­σια­κό Κέν­τρο του Δή­μου Κα­λαμ­πά­κας και τη λή­ξη των ερ­γα­σι­ών θα κη­ρύ­ξει ο Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Στα­γών και Με­τε­ώ­ρων κ. Θε­ό­κλη­τος. Το πλήρες πρὀγραμμα της Ημερίδος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ι. Μητροπόλεως www.imstagon.gr.

Την Κυ­ρια­κή 11 Ι­ου­λί­ου, η Μη­τρό­πο­λη Κα­ρυ­στί­ας και Σκύ­ρου και ο Δή­μος Κύ­μης-Α­λι­βε­ρί­ου, συμ­με­τέ­χον­τας στον Πα­νελ­λή­νιο Ε­ορ­τα­σμό των 200 χρό­νων (1821-2021) α­πό την Ελ­λη­νι­κήν Ε­πα­νά­στα­ση, δι­ορ­γα­νώ­νουν υ­πό την αι­γί­δα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Ε­ορ­τα­στι­κή Εκ­δή­λω­ση με θέ­μα: «Ηρώων Καρυστίας κλέος». Η εκ­δή­λω­ση θα με­τα­δο­θεί δι­α­δι­κτυα­κώς από τους ι­στο­τόπους www.ekklisia1821.gr και  www.e­c­c­l­e­s­i­a­tv.gr.

Η ε­πε­τεια­κή αυ­τή εκ­δή­λω­ση θα ξε­κι­νή­σει με Αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ας Τριά­δος Κρι­ε­ζών προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μη­τρο­πο­λί­του Κα­ρυ­στί­ας και Σκύ­ρου κ. Σε­ρα­φείμ και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Ειρηνουπόλεως κ. Νικάνδρου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και του Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου.

Α­κο­λού­θως στις 11:00 π.μ. θα τε­λε­σθεί Τρι­σά­γιο και κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στην προ­το­μή του Ή­ρω­ος Νι­κο­λά­ου Κρι­ε­ζώ­τη και στις 11:15 π.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η Η­με­ρί­δα Τι­μής και Μνή­μης, με ο­μι­λη­τές τον κ. Δη­μή­τριο Κοί­λια­ρη, Κλασ­σι­κό Φι­λο­λό­γο- Ε­πι­τί­μο Λυ­κειά­ρχη, με θέ­μα ει­ση­γή­σε­ως: «Η κα­τα­λυ­τι­κή συμ­βο­λή του α­γέ­ρω­χου και ευ­σε­βούς ο­πλαρ­χη­γού Νι­κο­λά­ου Κρι­ε­ζώ­τη ως και των Η­γου­μέ­νων και Μο­να­χών των καθ’  η­μάς Ι­ε­ρών Μο­νών στην α­πο­τί­να­ξη του ο­θω­μα­νι­κού ζυ­γού και την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της Ευ­βοί­ας» και τον κ. Χρή­στο Σα­μα­ρά, Αν­τι­δή­μαρ­χο Δυ­στί­ων, με θέ­μα ει­ση­γή­σε­ως: «Η συμ­βο­λή της Νή­σου Ευ­βοί­ας στην Ε­πα­νά­στα­ση του 1821». Η εκ­δή­λω­ση θα γί­νει στον χώ­ρο του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου Κρι­ε­ζών και θα κλεί­σει με μου­σι­κό πρό­γραμ­μα α­πό την χο­ρω­δί­α του Μου­σι­κο­δι­δα­σκά­λου κ. Γε­ωρ­γί­ου Χα­τζη­χρό­νο­γλου. Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου θα αναγνώσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Μη­τρό­πο­λη Μυ­τι­λή­νης θα τι­μή­σει τη μνή­μη του α­οι­δί­μου Μη­τρο­πο­λί­του Ουγ­γρο­βλα­χί­ας Ι­γνα­τί­ου για τη συμ­βο­λή του στην Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση. Στις 19:30 ο Μη­τρο­πο­λί­της Μυ­τι­λή­νης κ. Ι­ά­κω­βος θα τε­λέ­σει Ε­πι­μνη­μό­συ­νη Δέ­η­ση ε­νώ­πιον της προ­το­μής του α­οι­δί­μου Μη­τροπο­λί­του στη Μυ­τι­λή­νη. Στη συ­νέ­χεια θα ο­μι­λή­σει ο Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Α­θα­νά­σιος Γι­ου­σμάς με θέ­μα «Ο Ουγ­γρο­βλα­χί­ας Ι­γνά­τιος ο Λέ­σβιος, στυ­λο­βά­της της Ε­θνι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας μας».          

Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Σι­σα­νί­ου και Σι­α­τί­στης θα τι­μή­σει τους το­πι­κούς α­γω­νι­στές. Στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Σι­α­τί­στης θα τε­λε­σθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ι­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο υ­πέρ α­να­παύ­σε­ως της ψυ­χής των το­πι­κών α­γω­νι­στών και Ευ­ερ­γε­τών του Γέ­νους. Θα α­κο­λου­θή­σει η προ­σκύ­νη­ση του Σι­δη­ρού Σταυ­ρού του Α­γί­ου Κο­σμά του Αι­τω­λού.

Στο νη­σί της Ι­θά­κης η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Λευ­κά­δος και Ιθά­κης σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Ι­θά­κης θα τι­μή­σει τα 200 χρό­νια α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση σε συν­δυα­σμό με την ετή­σια ε­ορ­τή της με­τα­κο­μι­δής των ι­ε­ρών λει­ψά­νων των Α­γί­ων Ρα­φα­ήλ του Ι­θα­κη­σί­ου, Νι­κο­λά­ου και Ει­ρή­νης, οι ο­ποί­οι μαρ­τύ­ρη­σαν στη Λέ­σβο το 1463, υ­φι­στά­με­νοι την εκ­δι­κη­τι­κή μα­νί­α των Τούρ­κων με­τά α­πό α­πο­τυ­χη­μέ­νο ε­πα­να­στα­τι­κό κί­νη­μα που εί­χε ξε­σπά­σει στο νη­σί, το πρώ­το με­τά την Ά­λω­ση, ως ύ­πο­πτοι για συμ­με­το­χή στην ε­ξέ­γερ­ση.

Το α­πό­γευ­μα του Σαβ­βά­του και το πρω­ΐ της Κυ­ρια­κής θα τε­λε­σθούν οι ι­ε­ρές α­κο­λου­θί­ες στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Ρα­φα­ήλ στη γε­νέ­τει­ρά του, Πε­ρα­χώ­ρι Ι­θά­κης, προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θε­ο­φί­λου και με τη συμ­με­το­χή του Πα­νοσιολογιωτάτου Αρ­χι­μαν­δρί­του Βαρ­θο­λο­μαί­ου Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη, Γραμ­μα­τέ­ως της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, ο ο­ποί­ος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο.

Το α­πό­γευ­μα της Κυ­ρια­κής οι ε­ορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις θα συ­νε­χι­σθούν στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Ει­σο­δί­ων Θε­ο­τό­κου στο Βα­θύ Ι­θά­κης. Στις 19:30 θα ψα­λεί η Ι­ε­ρά Πα­ρά­κλη­ση των Α­γί­ων και θα τε­θούν σε προ­σκύ­νη­ση τα ι­ε­ρά τους λεί­ψα­να. Στη συ­νέ­χεια, ώ­ρα 8:15 μ.μ. θα ψα­λεί ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση στον αύ­λει­ο χώ­ρο του Ι. Να­ού και ε­νώ­πιον της προ­το­μής του Ιθα­κη­σί­ου Ε­θνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Ευ­γε­νί­ου (Κα­ρα­βί­α), Μη­τρο­πο­λί­του Αγ­χιά­λου, ο ο­ποί­ος μαρ­τύ­ρη­σε δι’ αγ­χό­νης στην Κων­σταν­τι­νού­πο­λη την Κυ­ρια­κή του Πά­σχα, 10 Α­πρι­λί­ου 1821 μα­ζί με τον Πα­τριά­ρχη Ά­γιο Γρη­γό­ριο Ε’ και Συ­νο­δι­κούς Αρ­χι­ε­ρείς. Ακολούθως, ο Γραμ­μα­τέ­ας της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Αρ­χι­μαν­δρί­της Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, θα α­να­γνώ­σει μή­νυ­μα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στις 20:30 ο Ι­ε­ρο­κή­ρυξ της Ι. Μη­τρο­πό­λε­ως Λευκάδος και Ιθάκης  Αρ­χιμ. Ι­ω­αν­νί­κιος Ζαμ­πέ­λης θα πα­ρου­σιά­σει δι­ά­λε­ξη – προ­βο­λή με θέ­μα: «Ό­σοι ε­λί­πα­ναν το Δέν­τρο της Ε­λευ­θε­ρί­ας: Ε­θνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρας Ευ­γέ­νιος Κα­ρα­βί­ας, Μη­τρο­πο­λί­της Αγ­χιά­λου ο Ι­θα­κή­σιος».

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στις 20:00 η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας έχει προγραμματίσει την πραγματοποίηση επετειακής εκδηλώσεως στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου,  με κεντρικό ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Οδυσσέα Κυρόσιμο και θέμα: «Ο Μητροπολίτης Παροναξίας Ιερόθεος Αριστάρχου και η προσφορά του στην Ελληνική Επανάσταση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821 μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr, που ειδικώς δημιουργήθηκε για το σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: FacebookTwitterInstagram, Youtube (@ekklisia1821).

Εκ της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ