Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για τη συμ­πλή­ρω­ση των 200 ε­τών α­πό την έ­ναρ­ξη της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σε­ως. Τη­ρούν­ται ό­λα τα προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ως α­πό τον κο­ρω­νο­ϊ­ό.

Συγ­κε­κρι­μέ­να:

Την Τε­τάρ­τη 14 Ι­ου­λί­ου

          Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πα­ρο­να­ξί­ας τι­μά τη μνή­μη του Να­ξί­ου Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου του Α­γι­ο­ρεί­του, ο ο­ποί­ος με τα συγ­γράμ­μα­τά του δι­α­φύ­λα­ξε την Ορ­θό­δο­ξη Πί­στη των υ­πο­δού­λων ε­πί Τουρ­κο­κρα­τί­ας, με τις α­κό­λου­θες εκ­δη­λώ­σεις στη Νά­ξο:

α) 7.00 π.μ. Όρ­θρος και Αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου πό­λε­ως Νά­ξου προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μη­τρο­πο­λί­του Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ωρ­γί­ου και συλ­λει­τουρ­γούν­των του Ε­πι­σκό­που Κε­ρά­μων κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου και του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­ρο­να­ξί­ας κ. Καλ­λι­νί­κου.

β) 7.30 π.μ. Όρ­θρος και Πα­νη­γυ­ρι­κό Ι­ε­ρα­τι­κό συλ­λεί­τουρ­γο στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου Γλι­νά­δου Νά­ξου.

γ) 19.30. Α­κο­λου­θί­α Με­θέ­ορ­του Αρ­χι­ε­ρα­τι­κού Ε­σπε­ρι­νού και Πα­ρα­κλή­σε­ως του Α­γί­ου στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου πό­λε­ως Νά­ξου.

 

Το Σάβ­βα­το 17 Ι­ου­λί­ου

          Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθι­ώ­τι­δος ορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση στις 20:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Κων­σταν­τί­νου και Ε­λέ­νης στον Ά­γιο Κων­σταν­τί­νο Λο­κρί­δος με θέ­μα: «Ο Α­γώ­νας των Ε­πα­να­στα­τη­μέ­νων Ελ­λή­νων στη θά­λασ­σα». Η εκ­δή­λω­ση θα με­τα­δο­θεί και δι­α­δι­κτυα­κώς α­πό τον ι­στό­το­πο της Ιεράς Μη­τροπ­ό­λε­ως: www.i­m­f­th.gr

 

Την Κυ­ρια­κή 18 Ι­ου­λί­ου

          Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθι­ώ­τι­δος ορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση στις 20:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου Πε­λα­σγί­ας με θέ­μα: «Προ­ε­τοι­μά­ζον­τας την με­γά­λη Ε­πα­νά­στα­ση». Θα υ­πάρ­ξει και δι­α­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση α­πό τον ι­στό­το­πο: www.i­m­f­th.gr

          Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού δι­ορ­γα­νώ­νει ε­πε­τεια­κή εκ­δή­λω­ση σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Ω­ρω­πού για να τι­μη­θεί η Μά­χη του Ω­ρω­πού της 13ης Ι­ου­λί­ου 1829.

          Το πρό­γραμ­μα έ­χει ως ε­ξής: 8-10 π.μ: Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον ι­στο­ρι­κό Ι­ε­ρό Να­ό Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Ω­ρω­πού (κτί­σμα 12ου αι.­).

          Στις 10.30 π.μ: Ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση – Κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στο Η­ρώ­ον της πό­λης.

          Στις 20.00: Ο­μι­λί­α και καλ­λι­τε­χνι­κές εκ­δη­λώ­σεις στον πο­λι­τι­στι­κό χώ­ρο των φυ­λα­κών στην Σκά­λα Ω­ρω­πού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821 μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr, που ειδικώς δημιουργήθηκε για το σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: FacebookTwitterInstagram, Youtube (@ekklisia1821).

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος