Αρχική » Μητρόπολη Λευκάδος: Εκδηλώσεις για το 1821

Μητρόπολη Λευκάδος: Εκδηλώσεις για το 1821

από christina

Στην ε­πέ­τει­ο των δι­α­κο­σί­ων χρό­νων α­πό την Ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση και στο πλαί­σιο των ε­ορ­τα­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος γι’ αυ­τήν, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Λευ­κά­δος και Ι­θά­κης σε α­γα­στή συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Ι­θά­κης και τη Δη­μο­τι­κή Κοι­νω­φε­λή Ε­πι­χεί­ρη­ση Ι­θά­κης «Ο Φή­μιος» υλο­ποί­η­σε έ­να δι­ή­μέ­ρο ε­ορ­τα­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων προς τι­μήν των ευ­κλε­ών γό­νων της Ι­θά­κης, Α­γί­ων Ε­θνο­ϊ­ε­ρο­μαρ­τύ­ρων Ρα­φα­ήλ του Ι­θα­κη­σί­ου του νε­ο­φα­νούς και Ευ­γε­νί­ου (Κα­ρα­βί­α – Τσεμ­πέ­ρη), Μη­τρο­πο­λί­του Αγ­χιά­λου.

          Ό­πως με δι­ά­φο­ρες ευ­και­ρί­ες ε­πι­ση­μάν­θη­κε, το μαρ­τύ­ριο του Α­γί­ου Ρα­φα­ήλ και των συν αυ­τώ το Πά­σχα του 1463 στον λό­φο των Κα­ρυ­ών, στη Θερ­μή της Λέ­σβου ήρ­θε ως αν­τί­ποι­να για την πρώ­τη ε­ξέ­γερ­ση που ση­μει­ώ­θη­κε με­τά την Ά­λω­ση α­πό κα­τοί­κους του αι­γαι­ο­πε­λα­γί­τι­κου νη­σιού. Ο συν­δυα­σμός των εκ­δη­λώ­σε­ων για την 200ετηριδα με την ε­τή­σια το­πι­κή ε­ορ­τή της με­τα­κο­μι­δής των λει­ψά­νων των τρι­ών Α­γί­ων στη γε­νέ­τει­ρα του Α­γί­ου Ρα­φα­ήλ υ­πήρ­ξε ε­πι­τυ­χέ­στα­τος, α­φού α­νέ­δει­ξε τη δι­α­χρο­νι­κή συμ­βο­λή της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας στη δι­α­τή­ρη­ση των ζω­πύ­ρων του Έ­θνους α­ναμ­μέ­νων στα χρό­νια της δου­λεί­ας και στην α­νά­φλε­ξή τους την Ώ­ρα της Ε­λευ­θε­ρί­ας, στη Με­γά­λη μας Ε­πα­νά­στα­ση.

          Το α­πό­γευ­μα του Σαβ­βά­του ε­ψά­λη ο Μέ­γας Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τούν­τος του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Λευ­κά­δος και Ι­θά­κης κ. Θε­ο­φί­λου και με τη συμ­με­το­χή του Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του π. Βαρ­θο­λο­μαί­ου Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη – Αν­τω­νί­ου, Γραμ­μα­τέ­ως της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, ως εκ­προ­σώ­που της Ιεράς Συ­νό­δου και του Ε­ξάρ­χου του Πα­να­γί­ου Τά­φου στην Ελ­λά­δα, Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του π. Ρα­φα­ήλ Γρί­βα, Ι­θα­κη­σί­ου στην κα­τα­γω­γή, κα­θώς και των κλη­ρι­κών της Ι­θά­κης. Ο Ι­ε­ρο­κή­ρυξ της Ιεράς Μη­τρο­πό­λε­ως, Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Ι­ω­αν­νί­κιος Ζαμ­πέ­λης στο κή­ρυγ­μά του α­να­φέρ­θη­κε στη ση­μα­σί­α της θυ­σί­ας των Α­γί­ων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων για τη δι­α­τή­ρη­ση της Πί­στης, αλ­λά και της ταυ­τό­τη­τας του Ελ­λη­νι­σμού. Ε­πι­κα­λού­με­νος τη μαρ­τυ­ρί­α του Φώ­τη Κόν­το­γλου και του Νί­κου Σβο­ρώ­νου, ε­πε­σή­μα­νε ό­τι οι Νε­ο­μάρ­τυ­ρες α­να­δεί­χθη­καν στην πρά­ξη ε­πα­να­στά­τες με αι­τί­α, δό­ξα και ω­ρά­ι­σμα της Εκ­κλη­σί­ας συ­νο­λι­κά και καύ­χη­μα της ι­δι­αί­τε­ρης πα­τρί­δας του ο κα­θέ­νας, ό­πως οι Ά­γιοι Ρα­φα­ήλ και Ευ­γέ­νιος.

          Το πρω­ΐ της Κυ­ρια­κής ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος προ­ε­ξήρ­χε της Αρ­χι­ε­ρατι­κής Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στον Ιερό Να­ό Α­γί­ου Ρα­φα­ήλ. Τον θεί­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ο εκ­πρό­σω­πος της Ιεράς Συ­νό­δου, Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος π. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης – Αν­τω­νί­ου, ο ο­ποί­ος έλα­βε α­φορ­μή α­πό το ευ­αγ­γε­λι­κό α­νά­γνω­σμα της Κυ­ρια­κής Γ’  Ματ­θαί­ου και τό­νι­σε την α­κε­ραι­ό­τη­τα και την κα­θα­ρό­τη­τα του φρο­νή­μα­τος και του α­γώ­να των Νε­ο­μαρ­τύ­ρων και των α­γω­νι­στών του ’­21, που στη­ρί­ζον­ταν α­πα­ρα­σά­λευ­τα στην Πί­στη του Χρι­στού.

          Το α­πό­γευ­μα της ί­διας η­μέ­ρας τα ι­ε­ρά λεί­ψα­να με­τα­φέρ­θη­καν, κα­τά την πα­ρά­δο­ση, στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Ει­σο­δί­ων Θε­ο­τό­κου στο Βα­θύ Ι­θά­κης, ό­που τέ­θη­καν σε προ­σκύ­νη­ση και ε­ψά­λη η Ι­ε­ρά Πα­ρά­κλη­ση των Α­γί­ων.

          Α­κο­λού­θη­σε ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση στον αύ­λει­ο χώ­ρο του Ιερού Να­ού και ε­νώ­πιον της προ­το­μής του Ι­θα­κη­σί­ου Ε­θνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Ευ­γε­νί­ου (Κα­ρα­βί­α), Μη­τρο­πο­λί­του Αγ­χιά­λου, ο οποί­ος μαρ­τύ­ρη­σε δι’ αγ­χό­νης στην Κων­σταν­τι­νού­πο­λη την Κυ­ρια­κή του Πά­σχα, 10 Α­πρι­λί­ου 1821, μα­ζί με τον Πα­τριά­ρχη Ά­γιο Γρη­γό­ριο Ε’ και Συ­νο­δι­κούς Αρ­χι­ε­ρείς.

          Στη σε­πτή μορ­φή του Ε­θνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Ευ­γε­νί­ου, ως προ­σω­πι­κό­τη­τας εκ­κλη­σι­α­στι­κής και ε­θνι­κής που ε­λί­πα­νε με την θυ­σί­α και την μαρ­τυ­ρί­α του το δέν­δρο της Ε­λευ­θε­ρί­ας μας, α­να­φέρ­θη­κε ο Ι­ε­ρο­κή­ρυξ και Δι­ευ­θυν­τής του Κέν­τρου Νε­ό­τη­τας της Ιεράς Μητροπόλεως Λευ­κά­δος και Ι­θά­κης, βα­σι­ζό­με­νος στον ε­πι­μνη­μό­συ­νο λό­γο που ε­ξε­φώ­νη­σε προς τι­μήν του Ι­ε­ράρ­χου Ευ­γε­νί­ου και των συμ­μαρ­τύ­ρων του ο Κων­σταν­τί­νος Οι­κο­νό­μος ο εξ Οι­κο­νό­μων στην Ο­δησ­σό στο ε­τή­σιο μνη­μό­συ­νό του και στην έ­ρευ­να του Ι­θα­κη­σί­ου ι­στο­ρι­ο­δί­φη Ιπ­πο­κρά­τους Κα­ρα­βί­α. Δι­α­φά­νη­κε έ­τσι μί­α πο­λυ­ε­δρι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα Δι­δα­σκά­λου του Γέ­νους και των Η­γε­μο­νι­κών Οί­κων της Μολ­δα­βί­ας και της Βλα­χί­ας· έ­νας δυ­να­μι­κός Ι­ε­ράρ­χης, πι­στός στις ε­πάλ­ξεις του χρέ­ους της ποι­μαν­τι­κής κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας· έ­νας νου­νε­χής, αλ­λά ε­τοι­μο­πό­λε­μος Φι­λι­κός· έ­νας θαρ­ρα­λέ­ος α­γω­νι­στής που εμ­ψύ­χω­νε και πα­ρα­μυ­θού­σε τους συ­νεγ­κλεί­στους του Ι­ε­ράρ­χες στη φυ­λα­κή του Μπο­σταν­τζήμ­πα­ση της Κων­σταν­τι­νού­πο­λης, ε­νώ με καρ­τε­ρί­α και προ­σή­λω­ση στη δι­α­χρο­νι­κή πα­ρά­δο­ση των τα­γών της Ρω­μη­ο­σύ­νης α­νέ­βη­κε το βή­μα της αγ­χό­νης και έ­γι­νε χει­ρα­γω­γός προς την α­λη­θι­νή ε­λευ­θε­ρί­α.

          Στις εκ­δη­λώ­σεις συμ­με­τεί­χαν α­κό­μη ο Βου­λευ­τής Κε­φαλ­λη­νί­ας και Ι­θά­κης κ. Πα­να­γής Καπ­πά­τος, ο Δή­μαρ­χος Ι­θά­κης κ. Δι­ο­νύ­σιος Στα­νί­τσας, τον ο­ποί­ο ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος και συ­νε­χά­ρη μα­ζί με τους συ­νερ­γά­τες του για την ά­ψο­γη δι­ορ­γά­νω­ση, ο Έ­παρ­χος Ι­θά­κης κ. Α­θα­νά­σιος Λι­βι­τσά­νης, ο Λι­με­νάρ­χης και ο Δι­οι­κη­τής της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας Ι­θά­κης και πλή­θος κό­σμου.

          Το φωτογραφικό υλικό των εν λόγω εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου: https://wetransfer.com/downloads/069a12cc1a7d3b22bd0fd0e30bcceb0720210714012436/10fcfc

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821 μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr, που ειδικώς δημιουργήθηκε για το σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: FacebookTwitterInstagram, Youtube (@ekklisia1821).

 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ