Ένας αδελφός επεσκέφθη τον αββάν Μωϋσήν εις την Σκήτην, παρακαλών αυτόν να του είπη διδακτικόν λόγον. Ο Αββάς Μωϋσής τού λέγει: "Πήγαινε, κλείσου μέσα εις το κελλί σου και το κελλί σου θα σού τα διδάξη όλα".

Εις άλλην περίπτωσιν είπε πάλιν ο ίδιος: "Είναι αδύνατον να αποκτήση η καρδία τον Ιησούν, χωρίς πολύν κόπον και ταπείνωσιν και ακατάπαυστον προσευχην"

(Ευεργετινός, τόμος Δ', Υπόθεσις Ε', 54, 56, σελ. 114-115)