"Κάποτε, ο Αββάς Αμμούν ο Νιτριώτης επεσκέφθη τον Αββάν Αντώνιον.

- Εγώ, του λέγει, καταβάλλω περισσοτέρους ασκητικούς κόπους από σε. Διατί λοιπόν οι άνθρωποι μεγαλύνουν περισσότερο το όνομά σου από το ιδικόν μου;

Ο Αββάς Αντώνιος απήντησε:

- Επειδή εγώ αγαπώ τον Θεόν περισσότερον από σε."

 

(Ευεργετινός, τόμος Δ', Υπόθεσις Δ', 4, 86)