Αρχική » Η Μητρόπολη Βελγίου κοντά στους Έλληνες πληγέντες από φωτιές και πλημμύρες

Η Μητρόπολη Βελγίου κοντά στους Έλληνες πληγέντες από φωτιές και πλημμύρες

από christina

Η Μητρόπολη Βελγίου, στην προσπάθειά της να συνδράμει έμπρακτα στην ενίσχυση των Ελλήνων πληγέντων, τόσο στην Ελλάδα από τις πυρκαγιές όσο και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία προσφάτως από τις καταστροφικές πλημμύρες, εξέδωσε Ανακοίνωση, βάση της οποίας παρακινεί και κατευθύνει με ποιο τρόπο μπορεί καθένας να συνδράμει στην όλη προσπάθεια.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Μητρόπολης:

Ἔκκλησις διὰ βοήθεια στὰ θύματα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν

Παρακολουθήσαμε διὰ τῶν μέσων κοινῆς ἐνημερώσεως τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο προσφάτων φυσικῶν καταστροφῶν. Πρῶτα ἦσαν οἱ πλημμύρες στὶς περιοχές μας καὶ κυρίως στὶς Βελγικὲς ἐπαρχίες τῆς Λιέγης καὶ τοῦ Λιμβούργου καθὼς καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Ὁλλανδία. Κατόπιν ἐγίναμε μάρτυρες τῶν πυρκαϊῶν εἰς τὰ δάση εἰς διἀφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο καταστροφὲς ἐστοίχισαν ἤδη, εἰς χιλιάδας ἀνθρώπων, τὰς οἰκίας τους καὶ τὰ μέσα συντηρήσεώς τους. Συμπαραστεκόμεθα εἰς ὅλους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι κατὰ τὶς τελευταίες αὐτὲς ἡμέρες ἔχασαν τὰ σπίτια τους καὶ τὰ ἀγαθά τους καὶ ποὺ ἔγιναν θύματα αὐτῶν τῶν καταστροφῶν. Προσευχόμεθα ἐπίσης νὰ χαρίζῃ ὁ Κύριος καὶ Θεός μας εἰς τοὺς νεκροὺς τὴν αἰώνιαν ἀνάπαυσιν στὴν Βασιλεία Του, νὰ δίδῃ εἰς τοὺς τραυματίας τὴν θεραπείαν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν καὶ νὰ στηρίζῃ καὶ ἐνισχύῃ ὅλα τὰ θύματα μέσα εἰς τὰς δοκιμασίας τους!

Βλέπομεν ὅμως ἐπίσης καὶ τὴν μεγάλην ἀλληλεγγύην ποὺ ἐξεδηλώθη αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Οἱ πυροσβέστες, στρατιωτικοὶ καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ ἐπενέβησαν ἦλθαν εἰς τὰς δύο περιοχὲς ποὺ ἐπλήγησαν, προερχόμενοι ἀπὸ πολλὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης, διὰ νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὸν πληγέντα πληθυσμόν. Ἡ οἰκονομικὴ ὑποστήριξις τῶν Κρατῶν, τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν καὶ πολλῶν ἰδιωτῶν εὐεργετῶν εἶναι ἀπαραίτητη διὰ νὰ ἀπαλύνῃ τὶς πολὺ μεγάλες πληγὲς καὶ νὰ δώσῃ στοὺς ἀνθρώπους τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐπανακτίσουν ὅ,τι ἐχάθηκε.

Ἡ Μητρόπολίς μας ἐπιθυμεῖ ἐπίσης νὰ συνεισφέρῃ. Ἀπευθύνομεν θερμὴν ἔκκλησιν εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, καθὼς καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, νὰ ὑποστηρίξουν αὐτὴν τὴν προσπάθειαν. Πρωτίστως διὰ τῶν προσευχῶν, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ διὰ οὐσιαστικῆς χρηματικῆς συνεισφορᾶς.
Οἱ δωρεὲς ὑπὲρ τῶν θυμάτων τῶν δύο αὐτῶν φυσικῶν καταστροφῶν μποροῦν νὰ κατατίθενται εἰς τὸν ἀκόλουθον τραπεζικὸν λογαριασμὸν :

Archevêché Orthodoxe de Belgique asbl
IBAN : BE11 3630 5147 8748
BIC : BBRUBEBB
Κοινωποίησις : Soutien victimes catastrophes

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ