Αρχική » Ὁ Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιών, στην γενέτειρά του Πάτρα

Ὁ Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιών, στην γενέτειρά του Πάτρα

από christina

Μέ μεγάλη χαρά καί βαθειά συγκίνηση, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Πατραϊκός Λαός, ὑπεδέχθησαν τόν Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος εἶναι γέννημα καί θρέμμα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Λυκείου.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ὁ κ. Ανδρέας μετά τήν χειροτονία του, ἐπεσκέφθη τήν Ἀποστολική πόλη καί Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, μέ τήν ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ὁ κ. Ἀνδρέας ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή, 22.8.2021 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πολιούχου Πατρῶν καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί σέ κλῖμα συγκινησιακά φορτισμένο. Ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος συμπροσηύχετο, ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας μέ θερμούς λόγους, καλωσόρισε τόν Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέα, τοῦ εὐχήθηκε ἐν συγκινήσει τά δέοντα, προσωπικά, ἀλλά καί ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ καί τοῦ προσέφερε, δῶρον ἀγάπης καί ὡς εὐλογία τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας, ἓνα Ἀρχιερατικόν Ἐγκόλπιον.

Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἀνεφέρθη στό σεπτό κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί στό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί παρεκάλεσε τόν ἃγιο Σαράντα Ἐκκλησιῶν, νά μεταφέρῃ τά σεβάσματα καί τίς υἱικές εὐχές καί προσρήσεις, τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν καί ὃλου τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου, δι’ ἒτη πολλά καί ἀγλαόκαρπα πρός δόξαν Θεοῦ καί εὒκλειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς θεοφιλοῦς Πατριαρχείας καί ἑξηκονταετοῦς, ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν του καί τήν εἲσοδον εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς καί τάς εὐχαριστίας διά τό μεγάλο καί πατρικό ἐνδιαφέρον τοῦ Παναγιωτάτου διά τόν ἲδιο τόν Σεβασμιώτατο Πατρῶν, ἀλλά καί δι’ ὃλην τήν Πατραϊκήν Ἐκκλησίαν.

Ὁ Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν, μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Πατραϊκό Λαό, εὐχαρίστησε γιά τήν ἀγάπη καί τήν θερμή ὑποδοχή, ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν καί ἐκήρυξε μέ ἁπλότητα, ἀλλά καί βάθος θεολογικό τόν θεῖο λόγο.

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν καί ὃλος ὁ Λαός πού συμμετεῖχε στή Θεία Λειτουργία ἀνεφώνησαν, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τό «Ἂξιος» στόν Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ