Αρχική » Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Φυτειά

Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Φυτειά

από christina

To Σάββατο 28 Αυγούστου το βράδυ στη κεντρική πλατεία της Φυτειάς πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Ο αγώνας του 1821 μέσα από την τέχνη».

Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Κωνσταντίνος Βύζας.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ. κ. Ελένη Τσέου. Παράλληλα ο κ. Αντώνιος Γκαμπράνης ανέγνωσε γράμματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στον Ιμπραήμ, ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών επισκέφτηκαν το κοινοτικό κατάστημα, όπου και ξεναγήθηκαν στην έκθεση με τα εικαστικά έργα των τοπικών καλλιτεχνών, η οποία θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ὁ Ἑλληνισμός ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τιμᾶ φέτος τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρό­νων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλλη­νι­κῆς Ἐπαναστάσεως. Τιμᾶ τήν ἀπο­­φασιστικότητα τῶν πατέρων του νά διεκδικήσουν τήν ἐλευ­θε­ρία τους ἀπό τόν δυσβάστακτο τουρκι­κό ζυγό. Τιμᾶ τό σθένος καί τή γενναιότητα τῆς ψυχῆς τους νά ἀγωνισθοῦν γιά τό δι­καίω­μά τους νά ζοῦν ἀπαλλαγ­μένοι ἀπό τά δε­σμά τῶν Τούρκων κατακτητῶν.

Τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση ὅμως δέν τήν τιμοῦμε μόνο ἐμεῖς, οἱ Ἕλ­λη­­νες. Τήν τιμᾶ ὁλόκληρος ὁ κό­σμος, στήν Εὐρώπη καί στήν Ἀμε­ρική. Καί αὐτό ὄχι μόνο γιατί ἡ Ἑλλη­νική Ἐπανάσταση δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνα σημαντικό, ἕνα μονα­δικό γεγονός πού σημάδεψε τόν 19ο αἰώνα, ἀλλά ἦταν ἕνα γεγονός, πού γράφηκε στήν παγκόσμια ἱστο­ρία μέ χρυσᾶ γράμματα. Διότι ποτέ κανένας λαός μετά ἀπό τετρακόσια καί πλέον χρόνια σκλαβιᾶς, χωρίς μέσα, χωρίς χρήματα, χωρίς ὑπο­στή­ριξη, δέν τόλμησε νά ξεση­κω­θεῖ καί μάλιστα μέ ἕνα σύνθημα πρωτόγνωρο, μέ ἕνα σύνθημα ἀντί­θετο πρός τήν ἀνθρώπινη λο­γι­κή, ἕνα σύνθημα πού ὑπερέβαινε τήν ἀνθρώπινη φύση, τό «ἐλευ­θερία ἤ θάνατος». 

Τό σύνθημα αὐτό εἶχε ὅμως ἀντί­κτυπο στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων, γιατί τροφοδοτεῖτο ἀπό ἕνα ἄλλο σύνθημα, πού ἐξέφραζε τούς λό­γους γιά τούς ὁποίους ξεσηκώθη­καν νά πολεμήσουν οἱ Ἕλληνες. Καί αὐτό ἦταν τό «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρί­δος τήν ἐλευθερία».

Γι᾽ αὐτούς τούς δύο λόγους ξεση­κώ­θηκαν οἱ πρόγονοί μας. Καί δέν ξεσηκώθηκαν μόνο οἱ ἄνδρες, ξε­ση­κώθηκαν καί οἱ γυναῖκες καί οἱ νέοι καί τά παιδιά, καί συστρα­τεύ­θηκαν στόν ἴδιο ἀγώνα, χωρίς νά ὑπολογίσουν τόν θάνατο, χωρίς νά μετρήσουν τή ζωή, χωρίς νά φοβη­θοῦν τίποτε. 

Αὐτά τά μοναδικά χαρακτηριστι­κά τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀπέναντι στή θηριωδία τῶν Τούρ­κων, οἱ ἀγριότητες τῶν ὁποίων συγκλόνιζαν τήν κοινή γνώμη, δέν ἦταν δυνατόν νά ἀφήσουν κανέ­ναν ἀσυγκίνητο. Χιλιάδες ἦταν ἐκεῖνοι θέλησαν νά βοηθήσουν μέ διάφορους τρόπους τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Πολλοί ἦταν αὐτοί πού ἀποφάσισαν νά ἀφήσουν τίς πατρίδες τους καί νά ἔρθουν γιά νά πολεμήσουν στό πλευρό τῶν Ἑλλή­νων. Πολλοί ἦταν καί οἱ ποι­η­τές, οἱ πεζογράφοι, οἱ ζωγρά­φοι, οἱ καλλιτέχνες, Ἕλληνες καί ξέ­νοι, πού ἐμπνεύσθηκαν ἀπό τή γεν­ναιότητα τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τή θυσία τους, ἀπό τόν ἡρωισμό τους καί τούς ἀπαθανάτισαν στά ἔργα τους.

Ἄν ρίξει κανείς μιά γρήγορη μα­τιά στήν ἱστορία τῆς τέχνης δέν θά δυσκολευθεῖ νά ἐντοπίσει τά ἔργα πού ἀποτυπώνουν πρόσωπα καί στιγμιότυπα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα­ναστάσεως, πού ξαναζωντανεύουν μέ τόν χρωστήρα τους μορφές καί γεγονότα αὐτῆς τῆς ἡρωϊκῆς πε­ριό­δου τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Τά ὀνόματα τῶν καλλιτεχνῶν πολ­­λά καί διάσημα. Ὁ Γερμανός Πέτερ φόν Χές πού ἀπό τόν Ρήγα Φεραῖο, πού ψάλλει τόν Θούριο, καί τόν ἀπαγχονισμό τοῦ Πατριάρ­χου Γρηγορίου τοῦ Ε´, μέχρι τόν Παλαιῶν Πατρῶν νά εὐλογεῖ τά ὅπλα τῶν ἀγωνιστῶν καί τήν ἅλω­ση τῆς Τριπόλεως, ἔχει δημιουρ­γήσει τή δική του πινακοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

Μαζί του καί ὁ Κάρολος Κρα­τσά­ι­ζεν πού μᾶς κληροδότησε τίς προ­σωπογραφίες ὅλων σχεδόν τῶν Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν, ὁ Λουδο­βί­κος Λιπαρίνι πού ἀπαθανάτισε καί αὐτός τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό νά ὑψώνει τό λάβαρο τῆς ἐπαναστάσεως, ἀλλά καί ὁ Εὐγέ­νιος Ντελακρουά, πού ἐμπνεύ­σθη­κε ἀπό τή σφαγή τῆς Χίου, πού τήν ἀποτύπωσε μέ συγκλονιστικό τρό­πο.

Μαζί τους καί οἱ σπουδαῖοι Ἕλλη­νες ζωγράφοι, ὁ Νικόλαος Γύζης μέ τό «Κρυφό Σχολειό» καί τή «Δόξα τῶν Ψαρῶν», ὁ Διονύσιος Τσόκας μέ τόν ὅρκο τῶν Φιλικῶν καί τόν πατριάρχη Γρηγόριο Ε´, ὁ Νικη­φό­ρος Λύτρας, πού ἀπαθανάτισε τήν πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρ­χίδας ἀπό τόν Κανάρη, ἀλλά καί ὁ Θεόδωρος Βρυζάκης μέ τίς μνη­μειώ­δεις σκηνές τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Λόρδου Βύρωνα, τῆς ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου καί τῆς θυσίας τοῦ Χρήστου Καψάλη, ἀλλά καί τήν «Ἑλλάδα εὐγνωμονοῦσα».

Ὅμως δέν εἶναι μόνο οἱ  καλλιτέ­χνες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πού ἐμ­πνεύσθηκαν ἀπό τόν ἀγώνα τοῦ 1821 καί τόν ἀποτύπωσαν ὁ καθέ­νας μέ τόν δικό του τρόπο. Ἡ Ἑλ­λη­νική ἐπα­νάσταση συνεχίζει νά συγκινεῖ καί νά ἐμπνέει, γιατί στά πρόσωπα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἀντανακλᾶ ἡ ἀγάπη γιά τήν πα­τρί­δα, ἡ τόλμη καί ἡ αὐτοθυσία, πού διέθεταν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ἄν­δρες καί γυ­ναῖκες, ὥστε νά ἀπο­τε­λοῦν ἀντι­κεί­μενο θαυμασμοῦ μέχρι καί σή­μερα ἀπό Ἕλληνες καί ξένους. 

Καί αὐτό δείχνει ὅτι ἡ ἀρετή δέν θαμ­πώνει ἀπό τόν χρόνο καί ὅτι ἡ φιλο­πατρία καί ἡ προσφορά στήν πατρίδα δέν εἶναι ἰδανικά ξεπερα­σμένα, ἀλλά ἱκανά νά συγκινή­σουν τούς ἀνθρώπους καί νά ἐμ­πνεύσουν τούς καλλιτέχνες ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν.

Τό ἀποδεικνύει αὐτό ἡ Ἔκθεση πού ἐγκαινιάσαμε ἀπόψε ἐδῶ στή Φυτειά, στήν ὁποία συμμετέχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες μέ τά ἔργα τους. Θέλω νά τούς συγ­χα­ρῶ ὅλους καί νά τούς εὐχαριστήσω θερμά γιά τή συμμετοχή τους.

Θέλω νά συγχαρῶ ὅμως ἰδιαι­τέ­ρως καί τόν πρόεδρο τῆς κοι­νότη­τος τῆς Φυτειᾶς κ. Κωνστα­ντίνο Βύζα, ἀλλά καί τόν δήμαρχο Βε­ροίας κ. Κωνσταντίνο Βορ­για­ζί­δη, γιά τήν ἐξαιρετική πρωτο­βου­λία τῆς διοργανώσεως αὐτῆς τῆς Ἐκ­θέσεως, ἀλλά καί τῆς ἀπο­ψινῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως, καί βε­βαί­­ως τήν ὁμιλήτρια κ. Ἑλέ­νη Τσέου, διδάκτορα τοῦ Παιδαγω­γι­κοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ., ἀλλά καί τούς λοιπούς συντελεστές καί χο­ρη­γούς τῆς ἐκδηλώσεως, γιατί καί μέ αὐτή τήν ἐκδήλωση τιμοῦμε τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα­ναστάσεως. Τιμοῦμε τόν ἀγώ­να τῶν προγόνων μας γιά νά εἴμε­θα ἐμεῖς σήμερα ἕνα ἐλεύθερο κρά­τος. Τούς τιμοῦμε, γιατί μέ τό αἷμα καί τή θυσία τους ἔγραψαν τό ὄνομα τῆς Ἑλλάδος μέ ἀνεξίτηλα γράμματα στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας καί ἔκαναν ὅλο τόν κόσμο νά ὑπο­κλίνεται, ἀκόμη καί σήμερα, στό μεγαλεῖο τους.

Σέ ἐμᾶς μένει ὄχι μόνο νά ἐμπνε­ό­μεθα ἀπό τόν ἀγώνα τους ἀλλά καί νά μιμούμεθα τήν ἀγάπη καί τήν προσφορά τους γιά τήν πατρί­δα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ