Αρχική » Αμερικής Δημήτριος: Στη μετάνοια μας βιώνουμε την αγάπη του Θεού

Αμερικής Δημήτριος: Στη μετάνοια μας βιώνουμε την αγάπη του Θεού

από kivotos

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ξεκινοῦμε τήν ἱερή πορεία μας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, παρακινούμεθα ἀπό τίς ὡραῖες ἀκολουθίες καί παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας νά ἀφιερώσουμε τόν ἑαυτόν μας στήν προσευχή καί τή νηστεία, νά συναγόμεθα συχνότερα ἐν προσευχῇ, νά ἀναλογισθοῦμε τήν κατεύθυνση τῆς ζωῆς μας ἐν μετανοίᾳ, καί νά ἐνδυναμώσουμε τήν πίστη μας μέ τήν ἐλπίδα τοῦ φωτός καί τῆς μελλούσης ζωῆς.

Ἡ πνευματική ἐπίδραση αὐτῆς τῆς ἱερᾶς περιόδου τοῦ ἔτους εἶναι τεραστία ἐάν ἀφιερώσουμε ὁλόκληρο τό εἶναι μας – καρδιά, σῶμα, ψυχή καί διάνοια – στό Θεό. Ἡ μεταμόρφωση αὐτή στή ζωή μας καί ἡ μαρτυρία ζωῆς καί πίστεως τήν ὁποία προσφέρουμε στούς ἄλλους μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐπιβεβαιώνεται στήν ἀρχή τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Φιλιππησίους. Εὐχαριστῶντας τόν Θεό γιά τούς Χριστιανούς στούς Φιλίππους καί γιά τήν κοινωνία των εἰς τό Εὐαγγέλιον, γράφει ὁ Παῦλος, προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καί μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καί πάσῃ αἰσθήσει (Φιλ. 1:9) . Ἀπό τήν πίστη των καί τήν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀγάπης των πρός ἀλλήλους, αὔξησαν τήν πνευματική σοφία των.

Ὅταν προσερχόμεθα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν μετανοίᾳ, βιώνουμε, ἐπίσης, τήν μεγάλη ἀγάπη Του γιά μᾶς. Ἡ ἄφθονη καί λυτρωτική χάρις Του ἀποκαλύπτεται καί ἀναγνωρίζεται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Τεσσαρακοστῆς καθώς ὁδηγούμεθα στήν πλήρη καί ἀπόλυτη πράξη ἀγάπης τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας. Καθώς δεχόμεθα τήν ἀγάπη Του καί οἱ ζωές μας ἀνανεώνονται μέσα σ’ αὐτήν, ζοῦμε τήν εὐλογία τῆς βαθύτερης γνώσεως τῆς ἀληθείας καί τοῦ θελήματός Του. Εὐλογημένοι ἀπό τή χάρη καί τήν παρουσία Του, ἀποκτοῦμε μεγαλύτερη διάκριση καί μποροῦμε νά διακρίνουμε τό ἁγνό καί τό ἱερό.

Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καθώς συνεχίζει τήν ἐπιστολή του πρός τούς Φιλιππησίους καί τούς καλεῖ εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τά διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καί ἀπρόσκοπτοι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ (Φιλ. 1:10). Στούς λόγους αὐτούς μποροῦμε νά δοῦμε πῶς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ προετοιμασία γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Βλέπουμε ἐπίσης πὠς αὐτή ἡ ἱερά περίοδος πρέπει νά ἐπιδράσῃ στή ζωή μας στήν προετοιμασία μας γιά τήν αἰωνιότητα. Μέσα ἀπό τή μετάνοια καί τήν συγχώρηση τοῦ Θεοῦ μᾶς δίδεται ἡ δυνατότητα νά διακρίνουμε τήν ὁδό πρός τήν σωτηρία. Διά τῆς χάριτος καί τῆς πίστεως γινόμεθα νέοι ἄνθρωποι ἐν Χριστῷ, γνωρίζοντες καί ἀναζητοῦντες τίς ἄφθονες εὐλογίες τίς ὁποῖες Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται σέ αὐτές τίς εὐλογίες ὡς καρπόν δικαιοσύνης τόν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ (Φιλ. 1:11). Στή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί διά τῆς προσευχῆς, λατρείας καί νηστείας μας βιώνουμε αὐτές τίς εὐλογίες καί βλέπουμε τούς μεγάλους πνευματικούς καρπούς οἱ ὁποῖοι παράγονται. Βλέπουμε πῶς αὐτό τό ταξίδι εἶναι τό ταξίδι ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας κορυφούμενο στίς εὐλογίες τῆς αἰώνιας ζωῆς καί κοινωνίας μέ τόν Θεό. Βλέπουμε τίς εὐλογίες μέσα ἀπό τήν μαρτυρία καί διακονία στούς ἄλλους στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἱερᾶς περιόδου, καθώς εὐλαβῶς προσμένουμε τό φῶς καί τή χαρά τοῦ Πάσχα.

Προσμένοντας τίς ἡμέρες καί ἑβδομάδες πού θά ἀκολουθήσουν, εὐλαβῶς σᾶς ζητῶ νά ἀφιερώσετε τόν χρόνο σας στίς πνευματικές εὐκαιρίες πού προσφέρονται κατά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μείνετε πιστοί στήν προσευχή καί τή λατρεία. Τηρήσατε τήν νηστεία. Προσφέρετε τόν χρόνο καί τά μέσα πού διαθέτετε γιά νά βοηθήσετε τούς ἔχοντες ἀνάγκη. Πρωτίστως, ἀναζητῆστε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὥστε ἡ ἀγάπη σας πρός Ἐκεῖνον καί πρός ἀλλήλους νά ἀφθονῇ, ὥστε ἀπό τίς ἄφθονες εὐλογίες καί τούς πνευματικούς καρπούς πού λαμβάνουμε νά προσφέρουμε εὐχαριστία, δόξα καί αἶνο σ’ Ἐκεῖνον!

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ