Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την επέ­τει­ο της συμ­πλη­ρώ­σε­ως 200 ε­τών α­πό την έ­ναρ­ξη της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως του 1821. Τη­ρούν­ται ό­λα τα προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ως α­πό τον κο­ρω­νο­ϊ­ό.

Συγ­κε­κρι­μέ­να την Τρί­τη 14 Σε­πτεμ­βρί­ου (Η Ύ­ψω­σις του Τι­μί­ου Σταυ­ρού), η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Χαλ­κί­δος συμ­με­τέ­χει στις εκ­δη­λώ­σεις “Κα­τσώ­νεια” που δι­ορ­γα­νώ­νον­ται στη νή­σο Σκιά­θο. Θα τι­μη­θεί ε­πί­σης η ε­πέ­τει­ος της υ­ψώ­σε­ως της πρώ­της ελ­λη­νι­κής ε­πα­να­στα­τι­κής Ση­μαί­ας στη Σκιά­θο. Στον Ι­ε­ρό Να­ό των Τρι­ών Ι­ε­ραρ­χών θα τε­λε­σθεί η Πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και η Ε­πι­μνη­μό­συ­νη Δέ­η­ση. Στη συ­νέ­χεια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Η­με­ρί­δα με ι­στο­ρι­κά θέ­μα­τα και με δι­ορ­γα­νω­τή τον Δή­μο Σκιά­θου.

            Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού δι­ορ­γα­νώ­νει ε­πε­τεια­κή ο­μι­λί­α στις 18:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου Πεύ­κης. Το θέ­μα θα εί­ναι: «Δι­α­πι­στώ­σεις και α­να­τά­σεις α­πό το θαύ­μα του 1821» με ο­μι­λη­τή τον Αι­δεσ. Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρο Κων­σταν­τί­νο Μη­τρό­που­λο, Αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ε­πί­τρο­πο Κα­λα­βρύ­των.

            Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Μο­νεμ­βα­σί­ας και Σπάρ­της θα τι­μή­σει τη μνή­μη των πε­σόν­των στο Ο­λο­καύ­τω­μα του Βρον­τα­μά (στις 15 Σε­πτεμ­βρί­ου 1825 οι 400 κά­τοι­κοι του Βρον­τα­μά κά­η­καν μέ­σα στο σπή­λαι­ο με εν­το­λή του Ιμ­πρα­ήμ). Στις 18:00 θα τε­λε­σθεί ο Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός στο Πα­λαι­ο­μο­νά­στη­ρο (Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γί­ων Τεσ­σα­ρά­κον­τα Μαρ­τύ­ρων). Στις 21:00 στην κεν­τρι­κή πλα­τεί­α του Βρον­τα­μά θα γί­νουν τα α­πο­κα­λυ­πτή­ρια των προ­το­μών του πα­πα-Δη­μή­τρη και του Γι­αν­νά­κη Κα­ραμ­πά.

 

Την Τε­τάρ­τη 15 Σε­πτεμ­βρί­ου, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Μο­νεμ­βα­σί­ας και Σπάρ­της σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Ευ­ρώ­τα συ­νε­χί­ζει τις εκ­δη­λώ­σεις τι­μής και μνή­μης για το Ο­λο­καύ­τω­μα του Βρον­τα­μά. Στον σπη­λαι­ώ­δη Ιε­ρό Να­ό του Πα­λαι­ο­μο­νά­στη­ρου κλη­ρι­κοί της Ι. Μη­τρο­πό­λε­ως θα τε­λέ­σουν τη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και το Μνη­μό­συ­νο των πε­σόν­των. Θα α­κο­λου­θή­σει η Δο­ξο­λο­γί­α και η κα­τά­θε­ση στε­φά­νων.

            Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού δι­ορ­γα­νώ­νει ε­πε­τεια­κή εκ­δή­λω­ση στις 18:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου Πεύ­κης. Ο­μι­λη­τής θα εί­ναι ο Πα­νοσ. Αρ­χι­μαν­δρί­της Άν­θι­μος Πα­πα­λε­ξό­που­λος, Κα­θη­γού­με­νος της Ι. Μο­νής Πα­να­γί­ας Πάν­των Χα­ράς Κα­λεν­τζί­ου Κο­ριν­θί­ας και Ι­ε­ρο­κή­ρυξ της Ι. Μη­τρο­πό­λε­ως Κο­ρίν­θου.

 

Την Πέμ­πτη 16 Σε­πτεμ­βρί­ου, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού δι­ορ­γα­νώ­νει ε­ορ­τα­στι­κή εκ­δή­λω­ση για την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση στις 19:0 στον προ­αύ­λει­ο χώ­ρο του Ι. Να­ού Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου Πεύ­κης. Θα α­πευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο ε­πι­χώ­ριος Μη­τρο­πο­λί­της Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος κ. Κύ­ριλ­λος και θα ο­μι­λή­σει ο π. Χρή­στος Κυ­ρι­α­κό­που­λος, Γε­νι­κός Αρ­χι­ε­ρα­τι­κός Επί­τρο­πος της Μη­τρο­πό­λε­ως με θέ­μα: ”Ά­γιος Γρη­γό­ριος Ε΄, Πα­τριά­ρχης Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως”. Θα α­κο­λου­θή­σει πρό­γραμ­μα πα­ρα­δο­σια­κών χο­ρών α­πό τον ό­μι­λο Ἡ­χα­γω­γός”.

Την Πα­ρα­σκευ­ή 17 Σε­πτεμ­βρί­ου, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθι­ώ­τι­δος ορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση με θέ­μα: ”Η προ­σφο­ρά των Ελ­λή­νων της Ο­δησ­σού στην Ε­πα­νά­στα­ση του 1821”. Η εκ­δή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ας Σο­φί­ας Λα­μί­ας στις 10:30 το πρω­ί, α­μέ­σως με­τά τη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, στην ο­ποί­α θα ι­ε­ρουρ­γή­σει ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Φθι­ώ­τι­δος κ. Συ­με­ών.

            Στις 10:00 η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού θα τε­λέ­σει Ι­ε­ρό Ευ­χέ­λαι­ο ε­νώ­πιον της Κά­ρας της Νε­ο­μάρ­τυ­ρος Α­γί­ας Ε­λέ­νης της Σι­νώ­πης και θα α­κο­λου­θή­σει ο­μι­λί­α με θέ­μα: ”Ο Ά­γιος Ι­σα­πό­στο­λος Κο­σμάς ο Αι­τω­λός” με ο­μι­λη­τή τον Πα­νοσ. Αρ­χι­μαν­δρί­τη Α­θα­νά­σιο Ντέ­τσι­κα.

Την Κυ­ρια­κή 19 Σε­πτεμ­βρί­ου, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Τρι­φυ­λί­ας και Ο­λυμ­πί­ας θα τι­μή­σει τη μνή­μη των α­γω­νι­στών του 1821 Γι­αν­νά­κη Γκρί­τζα­λη και Δη­μη­τρί­ου Μη­τρο­πέ­τρο­βα στο χω­ριό Ψά­ρι Τρι­φυ­λί­ας. Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Τρι­φυ­λί­ας και Ο­λυμ­πί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος θα προ­στεί της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας και θα τε­λέ­σει Τρι­σά­γιο για την ανά­παυ­ση της ψυ­χής των η­ρώ­ων. Θα α­κο­λου­θή­σει ο­μι­λί­α για την πα­τρι­ω­τι­κή δρά­ση των δύ­ο α­γω­νι­στών.

            Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Νι­κο­πό­λε­ως και Πρε­βέ­ζης θα τι­μή­σει τις Σου­λι­ώ­τισ­σες που έ­πε­σαν στο Ζά­λογ­γο. Το πρό­γραμ­μα έ­χει ως ε­ξής:

1) Το πρω­ί της Κυ­ρια­κής 19 Σε­πτεμ­βρί­ου 2021 και ώ­ρα 7-10 π.μ. στην Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Ζα­λόγ­γου θα τε­λε­σθεί Αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ι­ε­ρουρ­γούν­τος του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Νι­κο­πό­λε­ως και Πρεβέζης κ. Χρυ­σο­στό­μου κα­θώς και μνη­μό­συ­νο υ­πέρ α­να­παύ­σε­ως των Σου­λι­ω­τισ­σών που έ­πε­σαν α­πό τον βρά­χο του Ζα­λόγ­γου.

2) Το α­πό­γευ­μα της ί­διας η­μέ­ρας και ώ­ρα 7μ.μ. στον ε­ξω­τε­ρι­κό χώ­ρο της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Ζα­λόγ­γου, θα γί­νει εκ­δή­λω­ση με τί­τλο: «ΖΑ­ΛΟΓ­ΓΟ ΧΟ­ΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙ ΛΕΥ­ΤΕ­ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥ­ΣΙΑΣ». Η α­φι­ε­ρω­μα­τι­κή αυ­τή εκ­δή­λω­ση τι­μής και μνή­μης της θυ­σί­ας των Σου­λι­ω­τισ­σών (1803) πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να πλού­σιο μου­σι­κό και φι­λο­λο­γι­κό ο­δοι­πο­ρι­κό στην ι­στο­ρί­α του Σου­λί­ου και στην γεν­ναί­α θυ­σί­α των Σου­λι­ω­τισ­σών α­πό τον βρά­χο του Ζα­λόγ­γου και συγ­κε­κρι­μέ­να: Εκ­κλη­σι­α­στι­κούς ύ­μνους για τους Μάρ­τυ­ρες της Πί­στε­ως. Τους ύ­μνους θα ερ­μη­νεύ­σει ο Χο­ρός Ψαλ­τών της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Νι­κο­πό­λε­ως και Πρε­βέ­ζης «C­h­o­r­us N­i­c­o­p­o­l­i­t­a­n­us».

            Ο­μι­λί­α του Σπυ­ρί­δω­νος Σκλα­βε­νί­τη, δρος Ι­στο­ρί­ας, Προ­ϊ­στα­μέ­νου Τμή­μα­τος Γ.Α.Κ Πρέ­βε­ζας με θέ­μα «Το Ζά­λογ­γο και τα άλ­λα Ζά­λογ­γα. Τό­ποι αυ­το­θυ­σί­ας και Ε­λευ­θε­ρί­ας».

            Δη­μο­τι­κά ι­στο­ρι­κά τρα­γού­δια του Σου­λί­ου α­πό φω­νη­τι­κό σύ­νο­λο πα­ρα­δο­σια­κής μου­σι­κής και την ορ­χή­στρα του Θο­δω­ρή Γε­ωρ­γό­που­λου.

            Το Σύ­νο­λο Μου­σι­κής Δω­μα­τί­ου, υ­πό την δι­εύ­θυν­ση του Γε­ωρ­γί­ου Χλί­τσιου, θα α­πο­δώ­σει πα­ραλ­λα­γές του Χο­ρού του Ζα­λόγ­γου των λο­γί­ων συν­θε­τών Νί­κου Σκαλ­κώ­τα, κα­θώς και των Πρε­βε­ζά­νων δη­μι­ουρ­γών Σπύ­ρου Δή­μα και Σπύ­ρου Ευ­αγ­γέ­λου. Την καλ­λι­τε­χνι­κή ε­πι­μέ­λεια της εκ­δή­λω­σης θα έ­χει ο κ. Μι­χά­λης Ζάμ­πας, Μου­σι­κός, Πρω­το­ψάλ­της και Κα­θη­γη­τής Πα­ρα­δο­σια­κής Μου­σι­κής, ε­νώ την πα­ρου­σί­α­ση και εκ­δή­λω­ση θα κά­νει ο κ. Πα­να­γι­ώ­της Τζό­κας, Πο­λι­τι­σμο­λό­γος-Δη­μο­σι­ο­γρά­φος. Μου­σι­κός Πα­ρα­γω­γός ΕΡΤ.

            Την ίδια ημέρα, στις 19:00, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Σοφάδων και το Μορφωτικό Σύλλογο Σοφάδων, Ημερίδα με θέμα «Αγώνες Ελευθερίας, μαρτυρίες πίστης: οι Θεσσαλοί Νεομάρτυρες». Την εκδήλωση θα συντονίσει η δρ. Δήμητρα Ρουσιώτη. Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν ομιλίες οι:

δρ. Ευαγγελία Βουλγαράκη, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Πίστη και Επανάσταση»

δρ. Γρηγόρης Στουρνάρας, Αρχαιολόγος- διδάκτωρ ΕΜΠ, με θέμα: «Οι εξ Αγαρηνών Νεομάρτυρες»

δρ Φανή Λυτάρη, διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- συνεργάτης της Μητροπολιτικής Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων», με θέμα: «Οι Νεομάρτυρες στη μεταβυζαντινή τέχνη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821 μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr, που ειδικώς δημιουργήθηκε για το σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: FacebookTwitterInstagram, Youtube (@ekklisia1821).

Εκ της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος