Αρχική » Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Ευχαριστήρια Εγκύκλιος για την “Ηγεσία των 100”

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Ευχαριστήρια Εγκύκλιος για την “Ηγεσία των 100”

από christina

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 231/2021

Ποιµαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος

γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100.

17 Ὀκτωβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

«Ὅλην τὴν ἡµέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος καὶ τὸ σπέρµα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται» (Ψαλµός 36:26).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Παντοῦ στὶς ἱερὲς γραφὲς τονίζονται ἰδιαιτέρως ἡ γεναιοδωρία, ἡ ἐλεηµοσύνη, ἡ εὐσπλαχνία ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ ἀγάπῃ, ὡς τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν δικαίων καὶὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντιλαµβάνονται τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ὅλους τοὺςφορεῖς τῆς Ἱερᾶς µας Ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ ἐµπνέουν αὐτὲς τὶς αἰώνιες ἀξίες, µὲ κύρια ἀποστολὴ τὸ διαµοιρασµὸ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερη θέση κατέχει τὸ ἀποθεµατικὸ Ταµεῖο τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 «Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος». Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 εἶναι ἕνα µοναδικὸ µέσο γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῆς γενναιοδωρίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν ἀποστολή της γιὰ περισσότερο ἀπὸ τέσσερεις δεκαετίες.

Ἡ σηµερινὴ ἡµέρα, ὅπου σὲ ὅλη τὴν Ἀµερικὴ ἑορτάζουµε τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἀποτελεῖ µία εὐκαιρία νὰ πληροφορηθοῦµε καλύτερα γιὰ τὴ σηµαντικὴἐργασία τοῦ ὀργανισµοῦ καὶ νὰ ἐκφράσουµε τὴν εὐγνωµοσύνη µας. Διότι ἡ γενναιοδωρία καὶ ἡ φιλανθρωπία της ἔχουν χαρίσει πολλαπλῶς δῶρα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, µὲ σπουδαιότερο τὴ στήριξη στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἔχει συµπαρασταθεῖ πολλαπλὰ καὶ ἔχει καλύψει ἐπαρκῶς τὸ ἔλλειµα τῆς Σχολῆς µας, ἔτσι ὥστε νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναδεικνύονται κατάλληλα καταρτισµένοι ὑποψήφιοι κληρικοὶ ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν µελλοντικὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή µας.

Σήµερα, ἀναγνωρίζοντας τὰ ἐπιτεύγµατα τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἂς ἐπισηµάνουµε ὅτι ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἀποτελεῖται ἀπὸ µέλη, ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς τῆς Ἐκκλησίας µας. Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ αὐτὰ τὰ µέλη ἔχει ἀποφασίσει νὰ ἀποδώσει στὸν Κύριο ὡς εὐχαριστία, κάποιες ἀπὸ τὶς εὐλογίες ποὺ ἔχει ἀποκτήσει. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορµή, ἂς εὐχαριστήσουµε αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοὺς τὸ Θεό, γιὰ τὴ σοφή τους διαχείριση καὶ γιὰτὴν ἀφιέρωσή τους στὴν Ἁγία µας Ἐκκλησία.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ