Εὰν είμασταν απλοὶ σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα έδειχνε σ' εμάς τον Παράδεισο, θα εβλέπαμε Αυτὸν εν τη δόξῃ των Χερουβεὶμ και των Σεραφεὶμ και πασών των Επουρανίων Δυνάμεων και των Αγίων!
Αλλὰ δεν είμαστε ταπεινοί και για αυτὸ βασανίζουμε και τους εαυτοὺς μας και τους άλλους, όσοι ζουν μαζί μας.
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης