«Ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις, ρείθρα περιβάλλεται σήμερον τα Ιορδάνεια. Και την εμήν καθαίρεται κάθαρσιν, ο του κόσμου αίρων την αμαρτίαν».

Η Βάπτιση του Σωτήρος Χριστού μάς φανερώνει την απύθμενη ταπείνωση Του Θεανθρώπου, που συγκαταβαίνει ο Σωτήρ το γένος των ανθρώπων.

Εισέτι, έχουμε φανέρωσις Αυτής της Αγίας Τριάδος, κατά το ψαλλώμενον «...και υπό του συγγενούς άνωθεν μαρτυρείται Πνεύματος. Υιός μονογενής υπάρχων του υψίστου Πατρός, προς ον και βοήσωμεν. Ο Επιφανείς και σώσας ημάς, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι».

Και, διά καταδύσεως του Θεανθρώπου, επιτυγχάνεται η άνοδος του ανθρώπου εις τον Ουρανό, ως ψάλλουμε: «..διά καταδύσεως, η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται. Θαυμάσια τα έργα σου Κύριε, δόξα Σοι».

Έμπροσθεν Αυτής της Θείας Συγκαταβάσεως, οι άνθρωποι, οι πιστοί, εκστατικά και μετά ταπεινώσεως αναφωνούμε: «Πώς σε Χριστέ, δούλοι τον Δεσπότην, αξίως τιμήσωμεν;».

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου