Ψάλλουμε στον Κανόνα της Εορτής των Θεοφανείων: «Αδάμ τον φθαρέντα αναπλάττει, ρείθροις Ιορδάνου και δρακόντων, κεφαλάς εμφωλευόντων διαθλάττει, ο Βασιλεύς των αιώνων Κύριε, ότι δεδόξασται».

Ο Θεός των όλων,  ορατών και αοράτων, βαπτίζεται στον Ιορδάνη και συγκαταβαίνει ο Σωτήρ στο γένος των ανθρώπων.

Είναι ο «πυρί της θεότητος αΰλω, σάρκα ημφιεσμένος», ο «σαρκωθείς εκ Παρθένου Κύριος». Κατά την Παράδοση, ο Κύριος ανυψώθη ευθύς αμέσως από την κατάδυσή του στον Ιορδάνη, διότι δεν έφερε αμάρτημα ώστε να το εξομολογηθεί εις τον Ιωάννην.

Γι᾿ αυτό, τρέμουν τα σύμπαντα στη θέα του Θεανθρώπου: «Θεόν σταυρούμενον σαρκί, καθορώσα η κτίσις, διελύετο φόβω».

Ας φωτίζει ο Δίκαιος Κριτής την σύμπασα παντοκρατορία Του.