Αρχική » Γενική κάθαρση

Γενική κάθαρση

από christina

Ο Κύριος, δια της δικαίας του οργής, θα καθαρίση την Εκκλησίαν και την γην, μερικώς, από την ακαθαρσίαν, η δε γενική κάθαρσις θα γίνη κατά την φοβεράν ημέραν της κρίσεως, κατά την οποίαν, ως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, «άπαντες παραστησώμεθα τω βήματι του Χριστού ίνα κομίσητε έκαστος τα δια του σώματος, προς α έπραξε είτε αγαθόν είτε κακόν». 

Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ