Αρχική » «Όχι» της Συνόδου για τέλεση μυστηρίων σε παρεκκλήσια

«Όχι» της Συνόδου για τέλεση μυστηρίων σε παρεκκλήσια

από kivotos

Με στόχο να μην παρατηρούνται φαινόμενα εκκοσμίκευσης και εμπορικής εκμετάλλευσης, τα οποία ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια (γάμους και βαπτίσεις), η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) αποφάσισε αυτά να τελούνται μόνο στους ναούς.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Φαινόμενα εκκοσμικεύσεως και εμπορικής εκμεταλλεύσεως κατά τα τελευταία έτη επιτείνουν τον ευτελισμό της τελέσεως ιερών μυστηρίων, ιδίως του γάμου και του βαπτίσματος, με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η έννοια της συμμετοχής σε αυτά και να υποβαθμίζεται στο ελάχιστο ο ιερός χαρακτήρας της αναγκαίας παρουσίας τους εντός ευρύτερης κοινωνικής εκδηλώσεως, η οποία οργανώνεται απλώς επ’ ευκαιρία του τελουμένου μυστηρίου και συχνά προς δημόσια επίδειξη της οικονομικής στάθμης και της ματαιοδοξίας των οικογενειών των νυμφευομένων ή βαπτιζομένων.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, περιιδούσα ταύτα τα φαινόμενα και έχουσα προ των οφθαλμών τον προαγόμενο σκοπό περιχαρακώσεως της ιερότητας των μυστηρίων, έκρινε επάναγκες να ορίσει εκ νέου ότι:

Α. Κέντρο της μυστηριακής ζωής των πιστών είναι ο ενοριακός ναός και τα ιερά μυστήρια δέον να τελεσιουργούνται εντός αυτού. Η ανέγερση και λειτουργία ιδιωτικών ναών εντός του εδάφους κανονικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν, με την άδεια και ευλογία του επιχωρίου μητροπολίτου.

Β. Η τέλεση ιερών μυστηρίων σε πάσης φύσεως ιδιωτικούς ναούς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν μόνον για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη ως φυσικού προσώπου και των μελών της οικογενείας του και των μελών του για νομικά πρόσωπα, πάντοτε δε κατόπιν αδείας του οικείου μητροπολίτου, ο οποίος δεν υποχρεούται στη χορήγησή της. Απαγορεύεται να τεθεί σε δημόσια λατρεία ιδιωτικός ναός και δη και προς εξυπηρέτησιν τρίτων. Στην τελευταία περίπτωση, ο ιδιωτικός ναός σφραγίζεται ή απαλλοτριώνεται αναγκαστικώς υπέρ του πλησιέστερου ενοριακού ή προσκυνηματικού ιερού ναού. Όταν πάντως κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η τέλεση μυστηρίου, είναι αυτονόητο ότι πρέπει ο ιδιόκτητος ναός να τυγχάνει κανονικώς εγκαινιασμένος κατά το ορθόδοξο τυπικό.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιωτικοί ορθόδοξοι ναοί ανεγείρονται και λειτουργούν κατόπιν αδείας του επιχωρίου μητροπολίτου και επιτρέπεται να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιδιοκτήτη ή της οικογενείας του ή των μελών του, για νομικά πρόσωπα. Κλείονται κατόπιν εντολής του επιχωρίου μητροπολίτου ή απαλλοτριώνονται υπέρ του πλησιέστερου ενοριακού ή προσκυνηματικού ναού, όταν δεν πληρούν και δεν τηρούν τους όρους αυτούς. Λόγο σφραγίσεως και απαλλοτριώσεως του ιδιωτικού ορθόδοξου ναού αποτελεί, επίσης, και η διαρκής ή περιστασιακή παραχώρησή του για τέλεση ιεροπραξιών σε θρησκευτικούς λειτουργούς ετερόδοξης, ετερόθρησκης ή ακόμη και σχισματικής θρησκευτικής κοινότητος, η οποία δεν τελεί σε κοινωνία με την ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.

Γ. Στην υπό τους ανωτέρω όρους απαγόρευση τελέσεως μυστηρίων εντάσσονται, ως ιδιωτικοί ναοί, και οι ευρισκόμενοι εντός ακινήτων ξενοδοχειακών ή άλλων επιχειρήσεων οργανώσεως εκδηλώσεων οιασδήποτε μορφής. Είναι αδιανόητη και αποσυνάγωγη προς τη φύση και λειτουργία των ιερών μυστηρίων ως αισθητών σημείων της Θείας Χάριτος η ένταξή τους, ως αμέσου ή εμμέσου σκοπού, στην εμπορική δραστηριότητα οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δ. Απόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ποιμαντική κρίση του οικείου μητροπολίτου, και πάντως υπό τις αυτονόητες για κάθε ιερό μυστήριο προϋποθέσεις της διεξαγωγής του εντός του ιερού ναού, υπό συνθήκες σεβασμού προς την ιερότητά του και ακώλυτης συμμετοχής των παρευρισκομένων, κατ’ εκτίμησιν της χωρητικότητος του ιερού ναού, η τέλεση των ιερών μυστηρίων του γάμου και της βαπτίσεως: i) στα παρεκκλήσια της ενορίας, ήτοι σε ναούς της ενορίας ευρισκομένους εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού, και ii) στα εξωκκλήσια της ενορίας, ήτοι σε ναούς της ενορίας ευρισκομένους εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισμού, ακόμα και εάν είχαν λειτουργήσει κατά το παρελθόν ως ενοριακοί ναοί. iii) Η τέλεση του μυστηρίου του γάμου στους μοναστηριακούς ναούς, περιλαμβανομένων και των ναών των μετοχίων, απαγορεύεται αυστηρώς».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ