Αρχική » Άρτας Ιγνάτιος: “Αισθάνομαι τις δυνάμεις μου να υποχωρούν”

Άρτας Ιγνάτιος: “Αισθάνομαι τις δυνάμεις μου να υποχωρούν”

από kivotos

Εγκύκλιο απέστειλε ο Μητροπολίτης Άρτας κ. Ιγνάτιος ουσιαστικά προς όλο το σώμα των πιστών της περιφερείας του, εξηγώντας τους λόγους της παραίτησης του. Όπως αναφέρει “αισθάνθηκα τις δυνάμεις μου να υποχωρούν” οπότε διαλέγει την παραίτηση, που θα του επιτρέψει να παραμείνει στην Άρτα, “με περισσότερο εφησυχασμό, προσευχή και μετάνοια”. Τέλος, ο ίδιος, εύχεται να τον διαδεχθεί ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Ντούβαλης.

 

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Μητροπολίτη Άρτας έχει ως εξής:

 

Αγαπητοί μου,

Εύγνωμόνως εύχαριστώ τον Πανάγαθο Θεο πού μέ αξίωσε μέσα στην άκρα συγκατάβασή Του, το άπειρο ελεός Του, την άνεξάντλητη εύσπλαχνία καί άγάπη Του, νά προσφέρω την ταπεινή μου Ιερατική καί Αρχιερατική διακονία, προς δόξαν τής Εκκλησίας Του καί πνευματική οικοδομή του εύγενικοϋ καί φιλοχρίστου λαού τής ιδιαιτέρας μου Πατρίδος, τής ιστορικής Άρτας.

Καθόλη τήν πορεία μου προσπάθησα νά συμπεριφερθώ προς όλους μέ άπλότητα, εύθύτητα, ειλικρίνεια καί άγάπη.

Αγάπησα τήν Εκκλησία καί τον τόπο μου. Τήν όμορφη πόλη μας, τά ύπέροχα χωριά, τίς Ενορίες, τά Μοναστήρια, τούς Ιερείς, όλο τον κόσμο καί ιδιαιτέρως τά παιδιά καί τούς νέους.

Αγωνία καί άγώνας μου, προσπάθεια καί επιδίωξή μου, εγνοια καί φροντίδα μου, καϋμος καί νοσταλγία μου, πόθος καί επιθυμία μου, εύχή μου εγκάρδια καί προσευχή μου δακρύβρεχτη, ήταν πάντοτε ή ύλική, πνευματική καί ψυχική βοήθεια προς όλους σας. Νά φυτευθεί ό ζωοποιός λόγος τού Θεού στίς καρδιές σας. Νά συνδεθείτε στενά μέ τον Λυτρωτή μας Ιησού Χριστο καί τήν Αγία Του Εκκλησία. Νά γευθείτε τήν άγιαστική καί άναγεννητική χάρη τών Ιερών Μυστηρίων. Νά άποκτήσετε ενσυνείδητη εκκλησιαστική, λειτουργική καί μυστηριακή ζωή. Νά άκολουθείτε μέ προθυμία καί συνέπεια τά βήματα τού Χριστού καί τών Αγίων μας. Νά εχετε άγάπη, ειρήνη καί όμόνοια στίς οίκογένειές σας καί στούς σκληρούς άγώνες τής ζωής. Νά βρίσκετε κάποιο στήριγμα καί μιά βοήθεια στον πόνο σας στίς δυσκολίες, στίς άποτυχίες, στή φτώχεια, στίς στερήσεις, στά πολλά καί εντονα προβλήματά σας. Νά δώσουμε μαζί άγάπη, ελπίδα καί σωστή καθοδήγηση στά παιδιά μας, γιά νά σταθούν όρθια στίς ίσοπεδωτικές τάσεις τής εποχής μας καί νά άξιοποιήσουν δημιουργικά τή ζωή τους.

Δύσκολο, άγαπητοί μου, το εργο τού Επισκόπου. Μεγάλη ή άποστολή, ύψίστη ή εύθύνη. Δέν το επεδίωξα. Το δέχθηκα μέ δισταγμο καί συστολή. Στηρίχθηκα στήν άγάπη καί τίς εύχές τών Μακαριστών Προκατόχων μου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ, τού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου τού Γ’ καί τού άειμνήστου Πνευματικού μου Πατρος Ιακώβου, Μητροπολίτου κατόπιν Άργολίδος, άλλα καί στη βοήθεια όλων σας, πού μέ περιβάλατε μέ πολλή άγάπη, καθολη την διάρκεια τής Ιερατικής καί Αρχιερατικής μου διακονίας.

Σας εύχαριστώ ολους καί σας εύγνωμονώ!

Εύχαριστώ τούς Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς καί Μοναχές, τούς συνεργάτες καί φίλους, τούς καλούς Άρχοντες τού τόπου καί ολους σας, τον εύλογημένο καί χαριτωμένο λαο τού Θεού, οί οποίοι ώς Ήπειρώτες διακρίνεσθε για τήν εύγένεια καί καλωσύνη σας, τον αύθορμητισμο καί τήν ντομπροσύνη σας, τήν εύλάβεια καί τήν προσκόλησή σας στήν παράδοση.

Αγαπητοί μου, στή δύσκολη εκκλησιαστική πορεία μου βάδισα πάντοτε μέ γνώμονα τήν άγάπη μου προς τον Θεο καί τήν άγάπη μου προς τον άνθρωπο. Όμως ώς άνθρωπος έκαμα καί λάθη, είχα καί παραλείψεις. Στενοχώρησα κάποιους, σκανδάλισα άλλους. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη καί τίς προσευχές σας νά φανεί ο Πανάγαθος Θεος σπλαχνικός στίς άδυναμίες μου.

Επίστευσα οτι ήλθε πλέον ή ώρα νά άποσυρθώ άπο τήν ενεργο Υπηρεσία μου. Μεγάλωσα, κουράστηκα, αισθάνομαι τίς δυνάμεις μου νά ύποχωρούν. Επιθυμώ τώρα, άπαλλαγμένος άπο τά ψυχοφθόρα διοικητικά καθήκοντα, νά διέλθω το ύπόλοιπο τής ζωής μου μέ περισσότερο εφησυχασμό, προσευχή καί μετάνοια καί μιά πιο ζεστή καί άνετη επικοινωνία μαζί σας.

Δέν φεύγω άπο τήν Άρτα. Εδώ θά μείνω, κοντά σας, μέχρι τήν ήμέρα πού ο Πανάγαθος Θεος θά μέ καλέσει στήν αιώνια καί μόνιμη Πατρίδα μας. Θά μείνω κοντά σέ σάς καί στον νέο Ποιμενάρχη σας, πού ελπίζω καί εύχομαι, καί μέ τίς δικές σας προσευχές νά είναι το δικό μας παιδί, ο άγαπητός μας Ίεροκήρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τής Ίεράς Μητροπόλεως π. Θεολόγος, ο οποίος επί δεκαοκτώ έτη προσφέρει ταπεινά καί άθόρυβα, άλλά καί μέ πολύ ζήλο καί θυσιαστική άγαπή, τήν θεοφιλή Ιερατική του διακονία προς ολους σας καί προπαντος προς τά άγαπητά μας παιδιά καί τούς νέους.

Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός, διά τών πρεσβειών τής Αγίας Θεοδώρας καί πάντων τών Αγίων, εξαιρέτως δέ τής Παναγίας μας, νά εύλογεί πλουσίως καί νά χαριτώνει τήν εγκόσμια πορεία μας καί ή πατρική Του άγάπη νά μάς άξιώσει νά γίνουμε πολίτες τής αιωνίου Βασιλείας Του.

Μέ έγκάρδιες εύχές καί άγάπη Χριστού,

 

Ο Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος Δ’

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ