Στη συγκλονισμένη Τουρκία από το νέο χτύπημα φανατικών ισλαμιστών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για τη δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη:

 

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά βαθείας λύπης επληροφορήθη τήν διά τρομοκρατικής επιθέσεως δολοφονίαν τού εν Αγκύρα Πρέσβεως τής Ρωσσικής Ομοσπονδίας αειμνήστου Ανδρέου Karlov, μετά τού οποίου η Μήτηρ Εκκλησία είχε λίαν αγαθάς σχέσεις.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει τόν αποτροπιασμόν του, καταδικάζει τήν ανίερον καί απάνθρωπον ταύτην πράξιν εναντίον τής ζωής ενός καλού ανθρώπου καί αξίου διπλωμάτου, ο οποίος ειργάζετο μόνον διά τήν ειρήνην, καί συλλυπείται τούς οικείους του, τούς συνεργάτας καί συναδέλφους του, τήν εκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ηγεσίαν τής Ρωσσικής Ομοσπονδίας καί ολόκληρον τόν ευσεβή Ρωσσικόν Λαόν διά τήν μεγάλην ταύτην απώλειαν, εύχεται δέ όπως κατά τό νέον έτος εκλείψουν αι παντός είδους τρομοκρατικαί ενέργειαι καί ειρηνεύση ο κόσμος, διά τήν συναδέλφωσιν καί τήν δημιουργικήν συνεργασίαν ανθρώπων καί λαών καί διά τήν ευημερίαν ολοκλήρου τής ανθρωπότητος.

Αιωνία η μνήμη τού δούλου τού Θεού Ανδρέου! Είθε νά τόν αναπαύση ο Θεός εν χώρα ζώντων καί εν σκηναίς δικαίων.