Αρχική » Αργολίδος Νεκτάριος: Aς ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου ως προσωπική εμπειρία και βίωμα

Αργολίδος Νεκτάριος: Aς ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου ως προσωπική εμπειρία και βίωμα

από christina

Το δικό του μήνυμα για τις άγιες μέρες του Πάσχα στέλνει ο μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἧν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».
Ἡμέρα λαμπρὴ καὶ πανευφρόσυνη ἡ σημερινή. «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Σκιρτοῦν οἱ καρδιὲς ἀπὸ χαρά. Λάμπουν τὰ πρόσωπα καὶ ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμὸς δονεῖ τοὺς αἰθέρες: «Χρι­στὸς ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη».

Τὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως ἀπεκάλυψε τὴ δόξα τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου μὲ τὸν πλέον μοναδικὸ τρόπο. «Ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ». Εἴδαμε καὶ ἀπολαύσαμε μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια τὴν θεοπρεπὴ δόξα τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία μὲ χαρὰ πανηγυρίζουμε, αὐτὴ τὴ θεία δό­ξα μαρτυρεῖ καὶ διακηρύττει. Ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος σταυρώθηκε καὶ πέθανε καὶ ἐτάφη, ἀναστήθηκε αὐτεξουσίως ὡς Θεός παντοδύναμος. Μὲ τὴν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του, νίκησε τὴν ἁμαρτία καὶ κατετρόπωσε τὸν θάνατο. Εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτὸ ψάλλουμε σήμερα πανηγυρικά: «Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε». Ἀνέτειλε ἡ δόξα τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ χαρίσει σὲ ὅλους ἐλπίδα καὶ φῶς.

Συγκλονίζεται ἡ ψυχὴ μας, ἀπὸ τὸ μοναδικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁμολογοῦμε κι ἐμεῖς, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, ὅτι «ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν Αὐτοῦ». Προσευχόμεθα λέγοντας: “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον”. Μέσα στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς πραγματοποιεῖται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀνίσταται μέσα μας λαμπροφόρος, ἀκτινοβολώντας τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θεότητος.

Ἄς ζήσουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὡς προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ βίωμα. Λυτρωμένοι ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἄς ἀκολουθήσουμε μία καινούρια καὶ ἀναστημένη ζωή. Μία ζωὴ, στὴν ὁποία θὰ βασιλεύει ὁ ἀναστὰς Κύριος. Ἐκεῖνος, ποὺ μᾶς ἐνισχύει στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, μᾶς ἀνορθώνει ἀπὸ κάθε πτώση καὶ καθὼς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του, μᾶς χαρίζει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς κον­τά Του. Τότε, πραγματικὰ ἡ ζωή μας θὰ εἶναι φανέρωση τῆς δόξας τοῦ ἀνα­στάντος Κυρίου. Ἡ δική Του χαρὰ, εἶναι καὶ χαρὰ δική μας· ἡ δική Του δόξα, εἶναι καὶ δόξα δική μας· ἡ δική Του νίκη, εἶναι καὶ νίκη δική μας.

Εἴθε ὁ ἀναστὰς Κύριος, νὰ μᾶς ἀξιώσει, νὰ γνωρίσουμε τὴ δύναμη καὶ τὴ δόξα Του. Γεμάτοι χαρὰ καὶ εὐφροσύνη, ἄς ὁμολογήσουμε κι ἐμεῖς, ὅτι «ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ».

Ἀδελφοί μου, «αὕτη ἡ ἡμέρα ἧν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ