Αρχική » Παραδίδει αρμοδιότητες ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Παραδίδει αρμοδιότητες ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος

από christina

Εγκαταλείπει τον επισκοπικό “θρόνο” ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος τον Αύγουστο του 2018, όπως έχει ανακοινώσει. Ήδη διανύει τους τελευταίους μήνες της Αρχιερατικής του πορείας και γι’ αυτό, γνωστοποίησε πως, σταδιακά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του σε κληρικούς της Μητροπόλεως.

Μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε πως δεν πρόκειται να παρέμβει στη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

”Καθώς έχει ήδη ανακοινωθή, πλησιάζει ο Αύγουστος, κατά την διάρκειαν του οποίου θα υποβάλουμε την παραίτησίν μας εκ της ενεργού ιεράς Διακονίας μας ως Μητροπολίτου της ιεράς ταύτης και ιστορικής Επαρχίας, οπότε και θα επιδιώξουμε να βιώσουμε ειρηνικά το υπόλοιπον της ζωής μας πλησίον σας. Καιρός να εφαρμόσουμε αυτό, το οποίον ζητάμε από τον Φιλάνθρωπο Κύριό μας σε κάθε εκκλησιαστική Ακολουθία, ήτοι: «Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα».

Δικαιούμεθα, φρονούμεν, έπειτα από μίαν θυσιαστικήν πορείαν τεσσαράκοντα (40) ετών, κατά την διάρκειαν των οποίων συχνά – πυκνά και την νύκτα μετετρέπομεν εις ημέραν, προκειμένου να προλάβωμεν τα πολλά και πιεστικά προβλήματα της ποιμαντικής μας ευθύνης επ‘ αγαθώ των Κληρικών και των Λαικών Μελών της Επισκοπής μας, δικαιούμεθα, επαναλαμβάνομεν, να διαθέσωμεν ολίγον χρόνον και διά την ετοιμασίαν της ψυχής μας διά το ουράνιον ταξίδι! Δικαιούμεθα να δώσωμεν μίαν τινά άνεσιν και εις τον εαυτόν μας, άγοντα ήδη το ογδοηκοστόν (80) έτος της ηλικίας, καθώς μάλιστα τα πρώτα παραπατήματα του γήρατος άρχισαν να έμφανίζωνται ήδη! Ας μη λησμονούμεν το γνωστόν, ότι «το γήρας ου γαρ έρχεται μόνον».

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή μάλιστα «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» επιθυμώ να ανακοινώσω προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι από σήμερον και εφ’ εξής θα μειώνω βαθμιαίως την ενασχόλησίν μου με τα θέματα της Ιεράς Μητροπόλεως, ώστε να έχω τον χρόνον να ασχοληθώ κυρίως με την προετοιμασίαν της μελλοντικής μου εγκαταστάσεως! Εγκαταλείποντας το Μητροπολιτικόν Μέγαρον είναι ανάγκη να εγκατασταθώ κάπου αλλού και μάλιστα να εξοικειωθώ με τον νέον τρόπον ζωής, με το νέον περιβάλλον ζωής και πολιτείας μου!

Αυτό, αγαπητά μου Τέκνα εν Κυρίω, αποτελεί μίαν εισέτι προσωπικήν μου θυσιαστικήν πράξιν και προσφοράν προς την Μητέρα Εκκλησίαν και προς όλους υμάς. Καθ’ όσον οικειοθελώς εγκαταλείπω την ασφάλειαν και την «σιγουριάν» του Αξιώματος, τις ανέσεις και τις παροχές της θέσεως, όπως π.χ. την κατοικίαν, τον οδηγόν, το όχημα, το λοιπόν προσωπικόν, τους πολλούς συνεργάτες, δορυφόρους και βοηθούς, τις πρωτοκαθεδρίες, τις τιμές κλπ., κλπ. και εισέρχομαι σε ένα νέον τρόπον ζωής και πολιτείας, το οποίον εκφράζει η ρήσις «λάθαι βιώσας»! Μόνος πλέον και άσημος, εφ’ εξής θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω την ζωήν! Ταύτα δε πάντα εις δόξαν Κυρίου.

Θα παραμείνω, βέβαια, κοντά σας εδώ εις το Αίγιον, αφού διά την αγάπην μου προς τον Νυμφίον Χριστόν εγκατέλειψα τους πάντες και τα πάντα, ήτοι συγγενείς, παλαιούς φίλους κλπ. χάριν υμών! Σας προσέφερα τον εαυτόν μου ολοκαύτωμα διά την αγάπην του Χριστού μας και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικώς εις την διακονίαν Σας. Σαράντα τόσα χρόνια εγκαταβιώνω μόνος εις το Επισκοπείον! Σαράντα τόσα χρόνια κοιμάμαι μόνος εις το Επισκοπείον! Σαράντα τόσα χρόνια, διά να μη δώσω δικαιώματα σκανδαλισμού των ψυχών σας, βιώνω την μοναξιά μου! Μία μοναξιά, την οποίαν -ευτυχώς- γλυκαίνει η ζωντανή παρουσία του Χριστού μας, ως και η ζωντανή επίσης προστασία της γλυκειάς μας Παναγίας!

Θα παραμείνω, λοιπόν, κοντά σας εδώ εις το Αίγιον! Έχομεν ετοιμάσει ήδη ένα ακόμη εκκλησιαστικό Ίδρυμα, όπου και θα στεγασθώ. Πρόκειται διά το Γηροκομείον σχολαζόντων Αρχιερέων και Κληρικών «Το Χάνι της Βοστίτσας», περιορισμένης δυναμικότητος, ήτοι τεσσάρων (4) κλινών, όπου πρέπει σιγά – σιγά να μεταφερθούν εκεί τα προσωπικά μου αντικείμενα, ώστε σταδιακά και να εγκατασταθώ, εγκαταλείποντας την επί της οδού Μελετοπούλων, αριθμ. 44, Επισκοπικήν κατοικίαν.

Κατόπιν των ανωτέρω από σήμερον και εφ’ εξής τα ζητήματα της Ιεράς Μητροπόλεως θα ρυθμίζωνται από τους εκλεκτούς συνεργάτας μου, εις τους οποίους ανεθέσαμεν ήδη τις εξής αρμοδιότητες:

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΝ (Ήτοι τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμ. π. Ιωακείμ Βενιανάκην):

Την Γενικήν Διοίκησιν της Ιεράς Μητροπόλεως.

Την εποπτείαν κλπ. επί των Ιερών Μονών και Προσκυνημάτων.

Την επί των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων επιμέλειαν και φροντίδα.

Την εκπροσώπησίν μας εις τας επισήμους τελετάς κλπ.

Την γενικήν εποπτείαν καθ’ άπασαν την Ιεράν Μητρόπολιν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ (Ήτοι τον Αιδεσιμώτατον Πρωτ. π. Ιωάννην Πετρόπουλον):

Την εν παντί αναπλήρωσιν του Πρωτοσυγκέλλου.

Την εποπτείαν επί της Γραμματείας της Ι.Μ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΑΙΓΙΟΥ (Ήτοι τον Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτ. π. Χρήστον Τσάκαλον):

Την εν λευκώ Διοίκησιν και Εποπτείαν των Ενοριών και των Αιδεσιμωτάτων Εφημερίων.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ήτοι τον Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτ. π. Βασίλειον Πετρόπουλον):

Τα πάσης φύσεως οικονομικά στοιχεία.

Τα της ακινήτου περιουσίας.

Τα Φορολογικά κλπ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Ι.Μ. (Ήτοι τον κ. Νικόλαον Τσάτσαρην):

Τα της Γραμματείας του ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ».

Τα της Αρχειοθετήσεως των υπηρεσιακών φακέλων κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω από σήμερον και εφ’ εξής οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνωνται ΜΟΝΟΝ εις τα ανωτέρω εκκλησιαστικά και υπεύθυνα πρόσωπα, τα οποία και θα επιλύουν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Ούτω πως θα αρχίση σταδιακά και ο απογαλακτισμός Υμών από της εμής ελεεινότητος! Ταύτα πάντα εις δόξαν Κυρίου.

Σας εδωσα τα πάντα! Τις δυνάμεις μου, τις γνώσεις μου, τις όποιες ικανότητές μου, τα προσόντα μου και τα ελαττώματά μου, τον εαυτόν μου ολόκληρον! Την ζωήν μου! Όλα τα εθυσίασα δι’ υμάς! Τώρα πλέον εξαιτούμαι την επιείκειάν σας και την συμπάθειάν σας. Απ’ εδώ και εμπρός έχω ανάγκην της ιδικής σας αγάπης”.

Μετ’ ευχών πατρικών

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ