Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης, 30 Μαΐου 2018, ο υπουργός Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβίας κ. Nenad Popović.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: ''Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 17ης /30ῆς Μαΐου 2018, ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως Τεχνολογίας τῆς Σερβίας Minister of Innovation and Technological Development κ. Nenad Popović ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Σερβίας εἰς Ἰσραήλ καί τινων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ Κοσόβου ὡς τῆς  καρδίας τοῦ Σερβικοῦ ἔθνους καί περί τῆς διαμορφωθείσης ἐκεῖ ὀδυνηρᾶς καταστάσεως καί περί τῆς δυνατότητος προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῆς Σερβίας.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς συχνοτέρας νῦν ἐπισκέψεως Σέρβων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, μιμουμένων τόν Ἅγιον Σάββαν τόν Σέρβον, ἐλθόντα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐπισκεψάμενον τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Εἰς τό τέλος τῆς συναντήσεως ταύτης ἀντηλλάγησαν τά ἁρμόδια τῇ περιστάσει δῶρα καί ἀπηθανατίσθησαν οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς ἀναμνηστικήν φωτογραφίαν''.