Αρχική » Η Εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από ikivotos

Τήν Πέμπτην, 31ην Μαΐου/ 13ην Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, ἤτοι ἡ μνήμη τῆς εἰς  οὐρανούς ἐνδόξου ἀνόδου τήν τεσσαρακοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν μαθητῶν ὁρώντων ἐν χαρμολύπῃ ἀπό τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, συμφώνως τοῖς Εὐαγγελίοις καί τῷ βιβλίῳ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, (Πράξ. 1,1-11).

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, εἰς τόν τόπον ἀπό τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου.

Ἠκολούθησε λιτανεία πρός τό προσκύνημα τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν (Galili Viri), ἔνθα καί ἡ πάλαι ποτέ κατοικία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μονῆς ταύτης ἀνέμενεν ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἀκούσας τό Α´ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον ηὐλόγησε τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν.

Ἡ λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό Προσκύνημα  ἐπί τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως, ἔνθα συνεπληρώθη ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί ἡ ψαλμῳδία τοῦ Κανόνος  τῆς Ἀναλήψεως.

Τήν πρωΐαν εἰς τόν αὐτόν τόπον ἐτελέσθη θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος μετά  τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Μελετίου, π. Μακαρίου, π. Στεφάνου, π. Χριστοδούλου καί π. Διονυσίου, τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων ἐφημερίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀραβιστί, καί προσευχομένων ἐντοπίων πιστῶν καί προσκυνητῶν, παρουσίᾳ δέ  καί τῆς Ἑλληνίδος Προξένου κ. Ἄννης Μάντικα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τό Ἱερόν Προσκύνημα διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱερόσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐν συνεχείᾳ ἀπέδωσεν ἐπίσκεψιν εἰς τόν κατοικοῦντα εἰς τό προσκείμενον τέμενος Σεΐχην καί εἰς τήν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως τῆς ὁποίας ἐπιμελεῖται ὁ φίλεργος μοναχός π. Ἀχίλλιος, ἔνθα ἐπέβλεψε τάς συνεχιζομένας ἐργασίας εἰς τόν νεόδμητον Ἱερόν Ναόν τοῦ Παντοκράτορος καί παρεκάθισεν διά μικράν ἀναψυχήν.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν προσκείμενον μεγαλοπρεπῆ Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς (ROCOR), ἔνθα καί ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ρωμανός καί ηὐλόγησε τό ἐκκλησίασμα.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν φιλοφρόνως ἡ ἐπιμελῶς ἐπιβλέπουσα καί συντηροῦσα τήν Μονήν Ἐπιστάτρια  μοναχή Δανιηλία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ